WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
čeština

Kterákoli osoba (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci i veřejnost) může nahlásit případy neetického chování na webových stránkách nebo e-mailem na: ethics@vink.com

Skupina Vink bude vykonávat svou obchodní činnost v souladu s nejvyššími etickými normami čestnosti, spravedlivosti a transparentnosti.
Skupina Vink neomlouvá žádnou formu poskytování nebo přijímání úplatků, nezákonných odměn za urychlení řízení či jiných zvyklostí, pod jejichž záminkou jsou poskytovány.

Veškeré činnosti skupiny Vink musí být zákonné a všechny transakce musí být zpracovány přesně a pohotově v souladu s uznávanými účetními pravidly a politikou společnosti.

Od zaměstnanců se vždy očekává jednání v nejlepším zájmu skupiny Vink.
Zaměstnanci nesmí vstupovat do jakýchkoli soukromých ujednání s konkurencí.

Zaměstnanci musí respektovat důvěrnost informací týkajících se záležitostí skupiny Vink, jejích zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců. Tyto informace nesmí být zveřejněny třetí straně s výjimkou, kdy:

 • to vyžaduje zákon;
 • to výslovně povoluje příslušný předpis společnosti;
 • to písemně povolí člen vedení skupiny Vink.

Přijímání nebo poskytování zábavy, pohoštění a darů zaměstnanci musí být prováděno na příslušné úrovni otevřeným a poctivým způsobem a nesmí se týkat obchodního rozhodování zúčastněných.

Zaměstnanci musí uvědomit svého vedoucího nebo regionálního provozního ředitele, jestliže se dozví o jakémkoli přestoupení předpisů obchodní etiky skupiny Vink.

Hlášení přestupků (whistleblowing) znamená, že zaměstnanci skupiny Vink, dodavatelé nebo zákazníci  oznámí podezřelé nekalé jednání, protiprávní jednání nebo jednání v rozporu s předpisy skupiny Vink či se zákony platnými v dané zemi.

Cílem politiky hlášení přestupků je vybízet zaměstnance, dodavatele nebo zákazníky, kteří mají vážné obavy ohledně právních aspektů činnosti skupiny Vink, aby vystoupili a tyto obavy vyslovili.

Politika hlášení přestupků skupiny Vink má zajistit, aby mohly postižené strany vyslovit obavy ohledně provinění nebo protizákonného jednání ve skupině Vink bez obav z pronásledování, následné diskriminace, znevýhodnění či propuštění z práce.

Má také zaměstnance podpořit a umožnit jim, aby v rámci skupiny Vink prezentovali své obavy a neignorovali problémy.

Skupina Vink netoleruje jakoukoli formu šikanování nebo pronásledování osob, které problémy nahlásí.

Skupina Vink provede okamžitá opatření na ochranu zaměstnanců, kteří v dobré víře vysloví své obavy, pokud se takoví zaměstnanci sami nepodílí na oznámeném přestupku.

Jakékoli případy šikany nebo pronásledování osoby, která nahlásí problém, lze oznámit prostřednictvím tohoto etického portálu nebo e-mailem zaslaným na ethics@vink.com.

Skupina Vink je odhodlána podporovat zodpovědné a čestné obchodní praktiky a udržovat nejvyšší úroveň etických norem ohledně veškeré obchodní činnosti a nebude omlouvat jakékoli formy úplatkářství nebo korupce ze strany zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů či souvisejících osob.

Všichni zaměstnanci skupiny Vink musí dodržovat zákony znemožňující úplatkářství, korupci a praní špinavých peněz v zemi, ve které skupina Vink vykonává svou obchodní činnost.

Úplatkářství je přísně zakázáno a zaměstnanci nesmí za žádných okolností vymáhat či požadovat úplatek v jakékoli formě, popř. jednat se zákazníkem, dodavatelem či související osobou žádající úplatek od skupiny Vink.

Jakákoli platba veřejnému činiteli nebo související osobě za účelem usnadnění úředního postupu nebo procesu v jakékoli zemi se přísně zakazuje.

Poskytování nebo přijímání obchodních darů nebo zábavy je přípustné na přiměřené obchodní úrovni, jestliže splňuje následující požadavky:

 •  Dar není určen k tomu, aby ovlivnil zákazníka, dodavatele či související stranu v zachování obchodního vztahu či poskytnutí obchodní výhody.
 • Je to prováděno jménem skupiny Vink, ne jednotlivce.
 •  Nejedná se o hotovost nebo ekvivalent hotovosti nebo hodnotu směnitelnou za hotovost.
 • Je to prováděno otevřeně.
 • Je dar symbolické hodnoty.

Cílem politiky zdraví a bezpečnosti skupiny Vink je soustavné zdokonalování standardů zdraví a bezpečnosti.

Vedení skupiny Vink musí zajistit na všech úrovních prostřednictvím dobré komunikace, pokynů a osobních příkladů, aby všichni zaměstnanci porozuměli cílům zásad zdraví a bezpečnosti skupiny Vink.

Skupina Vink pohlíží na propagaci opatření týkajících se zdraví, bezpečnosti a sociální podpory jako na vzájemnou odpovědnost společnosti a všech jejich zaměstnanců, návštěvníků a dalších osob v prostředí její obchodní činnosti.

Je-li to v rozumné míře proveditelné, zavazuje se skupina Vink k následujícímu:

 • Zajistit a udržovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky, s vhodným sociálním zařízením a opatřeními pro zaměstnance, kteří jsou přítomni v práci.
 • Poskytovat informace, školení, pokyny a dozor pro zaměstnance, které jim umožní vykonávat bezpečně a efektivně jejich práci.
 • Zajistit bezpečné používání, manipulaci, skladování, likvidaci a přepravu jakéhokoli zboží a látek, které jsou skrytě nebo potenciálně nebezpečné.
 • Poskytnout veškeré nezbytné bezpečnostní zařízení, ochranný oděv a vybavení a dohlížet a kontrolovat jejich používání.
 • Udržovat stálý a soustavný zájem o problematiku zdraví a bezpečnosti, zvláště jsou-li navrženy nové či pozměněné metody práce nebo vybavení, a tuto problematiku se zaměstnanci konzultovat a zapojovat je do ní.

Zaměstnanci odpovídají za svou osobní bezpečnost i za bezpečnost a dobrý stav ostatních v práci. Zejména se požaduje, aby:

 • vykonávali svou pracovní činnost bezpečně;
 • používali bezpečnostní zařízení a ochranný oděv určené pro tyto účely;
 • dodržovali veškeré zákonné povinnosti i předpisy a postupy společnosti;
 • byli nápomocní při vyšetřování nehod, nebezpečných situací a případů i při identifikaci a propagaci opatření bránících jejich opakování;
 • upozornili svého nejbližšího nadřízeného na jakékoli nebezpečné zařízení a vybavení, nebezpečné praktiky a metody práce a veškeré případy, které vedou nebo mohou vést k poranění nebo škodám na majetku;
 • upustili od úmyslného zneužívání nebo zasahování do věcí, které slouží v zájmu zdraví a bezpečnosti.

Veškeré záležitosti týkající se důvěrnosti osobních údajů se řídí podrobně písemnými předpisy a postupy, které musí všechny společnosti skupiny Vink dodržovat.

Aby se zajistilo, že bude s osobními údaji nakládáno legitimně a korektně, skupina Vink se hlásí k dodržování zásad ochrany dat podrobně popsaných v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropské komise (GDPR).

Všechny obchodní subjekty skupiny Vink musí dodržovat ustanovení GDPR a související předpisy skupiny Vink bez ohledu na to, zda daný obchodní subjekt sídlí geograficky v zemi Evropské unie či nikoliv.

Skupina Vink si je vědoma, že její činnost může mít dopad na životní prostředí, a proto se angažuje v následujících oblastech:
i. Zvyšování pozitivních dopadů na životní prostředí a snaha o snižování negativních dopadů naší činnosti, kdekoli je to možné.
ii. Dodržování zákonů a etických norem ohledně péče o životní prostředí v zemi provozování činnosti.
iii. Pořizování zdrojů a zásobování produkty s nízkým dopadem na životní prostředí, kdekoli je to možné.
iv. Stanovení způsobů identifikace, kontroly a likvidace výrobků vyžadujících nakládání s odpady a jejich likvidaci.
v. Soustavné zlepšování životního prostředí z hlediska dodávaných výrobků, interního využívání zdrojů a prevence znečištění.

Skupina Vink bude nakládat s odpady, které produkuje, s využitím osvědčených ekologických metod a pomocí optimalizace opětného využití, recyklace a regenerace.

S odpady skupiny Vink bude nakládáno v souladu se všemi právními požadavky různých zákonů v rozličných geografických regionech, v nichž má společnost své zastoupení.

Skupina Vink se snaží minimalizovat odpady spoluprací s dodavateli, zvažuje možnosti snížení potřeby obalů výrobků a uplatňuje vnitřní kontroly nakládání se zdroji, např. používání kancelářských potřeb a papíru.

Všechny činnosti skupiny Vink musí odpovídat příslušné legislativě týkající se životního prostředí a poskytovat včas a v požadovaném formátu data či informace kontrolním orgánům.

Skupina Vink bude pravidelně revidovat možnosti snížení spotřeby energie a vody ve svých provozech a soustavně posuzovat možnosti energetické účinnosti.

Skupina Vink bude usilovat o snížení dopadu emisí všech vozidel, která vlastní, zajištěním jejich dobré údržby.

Top