WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Dansk

Alle personer (medarbejdere, leverandører, kunder og offentligheden) kan rapportere uetisk adfærd via denne hjemmeside eller e-mail til ethics@vink.com

Vink er forpligtet til at drive forretning i overensstemmelse med de højeste etiske standarder for ærlighed, rimelighed og transparens.

Vink accepterer ikke nogen form for bestikkelse eller smøring i nogen som helst afskygning.

Alle Vinks aktiviteter skal være lovlige og alle transaktioner behandlet præcist og hurtigt i overensstemmelse med anerkendte regnskabsregler og virksomhedens politikker.

Medarbejdere forventes til enhver tid at agere i overensstemmelse med Vinks bedste interesser.

Medarbejdere må ikke indgå private aftaler med konkurrenter.

Medarbejdere skal respektere fortroligheden af oplysninger vedrørende Vinks aktiviteter, kunder, leverandører og medarbejdere. Sådanne oplysninger må ikke videregives til tredjemand, medmindre dette er:

 1. Påkrævet i henhold til lov
 2. Udtrykkeligt tilladt i henhold til den relevante virksomhedspolitik
 3. Skriftligt godkendt af et medlem af Vinks direktion

Medarbejderes modtagelse eller foræring af underholdning, forplejning eller gaver skal ske på et fornuftigt niveau på en åben og ærlig måde og må ikke kompromittere de forretningsmæssige beslutninger, der skal træffes af de involverede personer.

Medarbejdere skal informere deres leder eller COO for regionen, hvis de bliver opmærksomme på en overtrædelse af Vinks politik om forretningsetik.

Whistleblowing betyder rapportering foretaget af Vinks medarbejdere, leverandører eller kunder af mistanke om uredelig adfærd, ulovlige handlinger eller manglende overholdelse af Vinks virksomhedspolitik eller gældende lovgivning i et land.

Formålet med Vinks politik om whistleblowing er at opmuntre medarbejdere, leverandører eller kunder, der har alvorlige bekymringer om lovligheden af Vinks aktiviteter, til at træde frem og give udtryk for deres bekymring.

Formålet med Vinks politik om whistleblowing er endvidere at sikre, at de berørte parter kan give udtryk for bekymringer om ulovligheder eller forsømmelser inden for Vinks organisation uden at skulle frygte repressalier, herunder diskriminering, ugunstig behandling eller opsigelse.

Endelig er formålet også at opfordre og give medarbejdere mulighed for at give udtryk for alvorlige bekymringer vedrørende forhold inden for Vinks organisation frem for at ignorere et problem.

Vink tolererer ikke nogen form for chikane af eller repressalier mod en whistleblower.

Vink vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte medarbejdere, der i god tro giver udtryk for bekymringer, i det omfang at den pågældende medarbejder ikke er involveret i den indrapporterede ulovlige hændelse.

Ethvert tilfælde af chikane af eller repressalier mod en whistleblower kan rapporteres via vores etiske portal eller ved at sende e-mail til ethics@vink.com.

Vink lægger vægt på at opretholde en ansvarlig og fair forretningspraksis og følge de højeste etiske standarder for alle sine forretningsaktiviteter og tolererer under ingen omstændigheder nogen som helst form for bestikkelse eller korruption begået af en medarbejder, kunde, leverandør eller tilknyttet person.

Alle Vinks medarbejdere er forpligtet til at overholde enhver lovgivning om bekæmpelse af bestikkelse, korruption og hvidvaskning af penge i ethvert land, som Vink har forretningsaktiviteter i.

Enhver form for bestikkelse er strengt forbudt, og medarbejdere må under ingen omstændigheder modtage eller opfordre til bestikkelse i nogen som helst afskygning, herunder involvere sig i kunder, leverandører eller tilknyttede personer, der afkræver bestikkelse fra Vink.

Enhver betaling til en offentlig, officiel eller tilknyttet person for partisk behandling af en officiel procedure eller proces i ethvert land er strengt forbudt.

Foræring eller modtagelse af forretningsgaver eller underholdning er tilladt, forudsat at gaven er rimelig i forhold til forretningsforholdet og opfylder følgende krav:

 1. Gaven har ikke til formål at påvirke en kunde, leverandør eller tilknyttet part til at fastholde forretningsforholdet eller sikre en forretningsmæssig fordel
 2. Giveren eller modtageren af gaven er Vink, og ikke en enkeltperson
 3. Der er ikke tale om kontanter eller gaver med kontantlignende karakter, herunder gaver der kan ombyttes til kontanter
 4. Den gives i det åbne
 5. Det er en gave af nominel værdi

Formålet med Vinks erklæring om sundhed og sikkerhed er løbende forbedring af standarderne for sundhed og sikkerhed.

Gennem god kommunikation og vejledning samt ved at gå foran som et godt eksempel skal Vinks ledelse på alle niveauer sikre, at alle medarbejdere forstår målene med Vinks sundheds- og sikkerhedspolitik.

Vink anser understøttelsen af sundheds-, sikkerheds- og trivselsmæssige forhold som værende et fælles ansvar for sig selv og sine medarbejdere, gæster og alle andre personer i forretningsmiljøet.

Særligt, og i det omfang det er muligt, forpligter Vink sig til at:

 1. Tilvejebringe og fastholde sikre og sunde arbejdsforhold med passende trivselsfaciliteter og -ordninger for sine medarbejdere i arbejdstiden.
 2. Tilvejebringe information, træning, vejledning og supervision til medarbejdere for at sikre, at de er i stand til at udføre deres arbejde sikkert og effektiv.
 3. Sørge for sikker brug, håndtering, opbevaring, bortskaffelse og transport af alle artikler og substanser, der er farlige af natur eller potentielt farlige.
 4. Stille alle nødvendige sikkerhedsanordninger, beskyttelsestøj og -udstyr til rådighed, herunder føre tilsyn med og kontrollere deres brug.
 5. Fastholde en konstant og løbende interesse i sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold, især når der stilles forslag om nye eller ændrede arbejdsmetoder eller -udstyr, og rådføre sig med og involvere medarbejdere i disse forhold.

Medarbejdere er i arbejdstiden ansvarlige for deres egen personlige sikkerhed samt for andre personers sikkerhed og trivsel. Der stilles især krav om, at de:

 1. Udfører deres arbejde på en sikker måde.
 2. Bruger de sikkerhedsanordninger og det beskyttelsestøj, der er stillet til rådighed til formålet.
 3. Overholder alle lovmæssige krav samt virksomhedens politikker og procedurer.
 4. Bistår i forbindelse med undersøgelser af ulykker, næsten-hændelser og -ulykker samt med at fremme foranstaltninger, der skal forhindre, at det gentager sig.
 5. Rapporterer til deres nærmeste leder om usikre anlæg og usikkert udstyr, usikre rutiner og arbejdsmetoder samt enhver hændelse, der har resulteret i eller kan resultere i skade på personer eller genstande.
 6. Afholder sig fra forsætligt misbrug af eller uautoriseret indgriben i foranstaltninger stillet til rådighed for at værne om sundheden og sikkerheden.

Alle forhold, der vedrører fortroligheden omkring personlige oplysninger, er underlagt detaljerede skriftlige politikker og procedurer, som alle selskaber i Vink-koncernen er forpligtet til at overholde.

For at sikre, at personlige oplysninger behandles lovligt og korrekt, tiltræder og efterlever Vink databeskyttelsesprincipperne i EU’s persondataforordning (GDPR).

Alle Vinks forretningsenheder er forpligtet til at overholde bestemmelserne i GDPR og relaterede Vink-politikker, uanset om forretningsenheden er geografisk beliggende i eller uden for EU.

Vink er opmærksom på, at vores aktiviteter kan have miljømæssige konsekvenser og lægger derfor vægt på følgende:

 1. At fremme den positive miljøpåvirkning og bestræbe os på at reducere den negative miljøpåvirkning af vores aktiviteter, i den udstrækning det er muligt
 2. At overholde lovmæssige og etiske standarder for omsorg for miljøet i de lande, hvor vi driver forretning
 3. At indkøbe og levere produkter med lav miljøbelastning, i det omfang det er muligt
 4. At definere metoder til identifikation, kontrol og bortskaffelse af produkter med væsentlige behov, når det gælder håndtering og affaldsbehandling
 5. Løbende miljømæssige forbedringer i forhold til de produkter, vi leverer, intern brug af ressourcer og forebyggelse af forurening

Vink vil håndtere det affald, vi genererer, ved at bruge de bedste miljøløsninger gennem optimeret genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse.

Vinks affald skal håndteres i overensstemmelse med de lovkrav, der gælder i de forskellige geografiske områder, vi er repræsenteret i.

Vink bestræber sig på at minimere affald ved at samarbejde med leverandører om at finde løsninger til reduceret brug af emballage til produkter og anvender interne kontroller af ressourcestyring, fx brugen af kontormaterialer.

Alle Vinks aktiviteter skal overholde den relevante miljølovgivning og videregive data eller oplysninger til tilsynsmyndighederne, rettidigt og i det påkrævede format.

Vink forpligter sig til med jævne mellemrum at evaluere muligheder for reduktion af energi- og vandforbrug på sine forretningsadresser, herunder til løbende at evaluere muligheder for energieffektivitet.

Vink bestræber sig på at reducere udstødning fra motorkøretøjer ved at sikre, at alle køretøjer ejet af Vink vedligeholdes i det nødvendige omfang.

Top