WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Eesti Page Under Construction Please refer to English page

Allolevatelt linkidelt avanevad Vink’i äristrateegia erinevad alalõigud

Igaüks (personal, tarnijad, kliendid, mistahes isikud) võib teavitada ebaeetilisest käitumisest interneti lehel või elektronposti teel: ethics@vink.com

Vink juhindub oma äris aususe, õigluse ja läbipaistvuse kõrgeimatest eetilistest põhimõtetest.

Vink keelab igasuguse altkäemaksu võtmise ja andmise ning erisoodustuste tegemise, või ükskõik mil muul varjatud kujul sarnase tegevuse.

Kõik Vink’i tegevused peavad olema seadusega kooskõlas ja kõik tehingud hoolikalt ja täpselt teostatud vastavuses raamatupidamise hea tava ja ettevõtte strateegiaga.

Töötajad peavad alati tegutsema Vink’i huvides.

Töötajatel ei ole lubatud teha isiklikke kokkuleppeid konkurentidega.

Töötajad peavad juhinduma konfidentsiaalsuse nõudest, mis puudutab informatsiooni Vink’i tegevuse, tema klientide, tarnijate ja töötajate kohta. Sellist informatsiooni ei tohi edastada kolmandatele osapooltele välja arvatud juhtudel kui see on:

 1. Sätestatud seaduses;
 2. Lubatud erikorras ettevõtte vastava regulatsiooniga
 3. Kirjalikult lubatud Vinki juhtkonna poolt

Kingituste ja muude hüvede vastuvõtmisel peavad töötajad juhinduma mõistlikkuse, aususe ja läbipaistvuse nõudest ning selline tegevus ei tohi mõjutada osapoolte ärilisi otsuseid.

Töötajad peavad teavitama oma otsest või piirkondlikku juhti Vink’i äri eetika reeglite rikkumisest.

Väärkäitumisest teavitamise all mõistetakse seda, et Vink’i töötajad, tarnijad või kliendid annavad teada väärtegudest, ebaseaduslikust käitumisest või Vink’i ärireeglitest või riigi seadustest mitte kinnipidamisest.

Teavitamisreeglistiku eesmärk on innustada töötajaid, tarnijaid või kliente teavitama olukordadest, kui tekib seadusega kooskõla küsitavus mistahes Vink’i tegevuses.

Vink’i Teavitamisreeglistik on koostatud selliselt, et  väärteost või kahtlasest tegevusest teavitaja saab oma kahtlusest teada anda ilma, et teda hiljem Vink’i poolt kuidagi diskrimineeritaks, süüdistataks või temasse halvasti suhtutaks.

Ühtlasi toetatakse seda, et töötajad annaksid tõsistest probleemidest teada, mitte ei ignoreeriks neid.

Vink ei tolereeri mitte mingisugust teavitaja ahistamist või süüdistamist.

Vink võtab kasutusele kõik meetmed, et kaitsta teavitajat, kes on tegutsenud heas usus, tingimusel, et see töötaja ei ole ise väärteos osalenud.

Igasugusest teavitaja kiusamisest või süüdistamisest võib teada anda internetis või edastades vastavasisulise kaebuse elektronposti teel ethics@vink.com.

Vink on pühendunud  vastutustundlikule ja ausale äritegevusele, mis on vastavuses kõige kõrgemate eetiliste standarditega kõigis ärivaldkondades ja ei tolereeri mitte mingisugust altkäemaksu ega korruptsiooni ei töötajate, tarnijate, klientide ega ükskõik milliste seotud isikute puhul.

Kõik Vink’i töötajad, peavad tegutsema vastavuses Vinki asukohariigi kõigi altkäemaksu, rahapesu ja korruptsiooni vastaste seadustega.

Altkäemaks on eriti rangelt keelatud ja mitte mingil juhul ei tohi ükski töötaja paluda ega soodustada altkäemaksu andmist ükskõik mis tahes vormis, ning ei tohi olla seotud ühegi kliendi, tarnija või isikuga, kes soovib altkäemaksu võtta Vinki’lt.

Kõik riigiametnikele või seotud isikutele tehtud maksed mistahes riigi ametliku menetluse või protsessi hõlbustamiseks on rangelt keelatud.

Äri kingituste ja hüvede vastuvõtmine on lubatud juhul, kui see on antud äritegevusega vastavas proportsioonis ja vastab järgmistele nõuetele:

 1. kingitus ei ole mõeldud kliendi, tarnija või seotud osapoole mõjutamiseks, äritegevuse säilitamiseks või ärisoodustuse saamiseks.
 2. kingitus on antud Vinkí’le, mitte eraesikule.
 3. tegemist ei ole sularahaga, raha ekvivalendiga ega sularahaks vahetatava muu vahendiga.
 4. kingitus antakse avalikult.
 5. kingitusel on nimiväärtus.

Vink peab oluliseks tervise- ja ohutusvaldkonna pidevat täiustamist oma ettevõttes.

Vink’i juhtkond edastab tervise- ja ohutusalased põhimõtted oma töötajatele tõhusa suhtlemise ja juhendamise kaudu ning on ise oma tegevusega töötajatele heaks eeskujuks.

Tervise, ohutuse ja heaolu meetmete edendamisesse panustab Vink ühiselt koos kõigi  töötajate, külastajate ja ettevõttega seotud isikutega.

Vink peab eriti oluliseks ja teeb endast kõik oleneva selleks, et:

 1. tagada turvaline ja tervislik töökeskkond vajalike ruumide ja töökorraldusega.
 2. anda töötajatele töö turvaliseks ja tõhusaks tegemiseks vajalikku teavet, koolitusi, juhendamist ning järelevalvet.
 3. korraldada nende esemete ja ainete, mis on või võivad olla ohtlikud, ohutut kasutamist, käitlemist, ladustamist, hävitamist ja transporti.
 4. oleks olemas vajalikud ohutusseadmed, kaitseriietus ja -varustus ning et nende kasutamist piisavalt jälgitaks ja kontrollitaks.
 5. tähtsustada tervise- ja ohutusalast valdkonda, ning kaasata ettevõtte töötajad vastavatesse aruteludesse, eriti juhul kui kasutusele võetakse uusi töövõtteid või seadmeid.

Töötajad vastutavad töökohal nii enda kui teiste isikute ohutuse eest. Eelkõige peavad nad tähelepanu pöörama sellele et nad:

 1. teeksid tööd ohutult.
 2. kasutaksid vastavaks otstarbeks ettenähtud ohutusseadmeid ja kaitseriietust.
 3. järgiksid kõiki ettenähtud eeskirju ning ettevõtte põhimõtteid ja protseduurireegleid.
 4. aitaksid kaasa õnnetuste, vahejuhtumite ja intsidentide uurimisele ning meetmete väljatöötamisele sarnaste olukordade kordumise vältimiseks.
 5. teataksid oma vahetule juhile mis tahes ohtlikest tegevustest, töövõtetest või seadmetest ja kõigist juhtumitest, mis on põhjustanud või võivad tulevikus põhjustada vigastusi või kahju.
 6. hoiduksid tahtlikust tervise ja ohutuse nõuete rikkumisest.

Kõik Vink’i ettevõtted peavad kinni pidama isikuandmete privaatsusnõuetest, mis on detailselt kirja pandud vastavates eeskirjades ja protseduurireeglites.

Isikliku informatsiooni seaduspärase ja korrektse käsitlemise tagamiseks juhindub Vink admekaitse põhimõtetest vastavalt Euroopa Komisjoni Üldisele andmekaitse eeskirjale (General Data Protection Regulations ehk GDPR).

Kõik Vink’i majandusüksused peavad järgima GDPR-i ja sellega seotud Vinki põhimõtteid, olenemata sellest, kas äriüksus asub geograafiliselt Euroopa Liidu riigis või mitte.

 

Vink on teadlik oma tegevuse mõjust keskkonnale ja seetõttu:

 1. suurendab positiivset mõju keskkonnale ja otsib võimalusi negatiivse mõju vähendamiseks.
 2. juhindub keskkonnaalastest õigusaktidest ja eetilistest standarditest vastavalt ettevõtte asukohariigile.
 3. hangib ja tarnib võimalikult madala negatiivse keskkonnamõjuga toodeid.
 4. töötab välja meetodid töötlus- ja jäätmekäitlusmahukate toodete tuvastamiseks, kontrollimiseks ja hävitamiseks.
 5. panustab pidevalt keskkonna säästlikkuse parandamisesse toodete täiustamise, sisemiste ressursside kasutamise ja reostuse vähendamise kaudu.

Vink käitleb tema poolt tekitatud jäätmeid parimal keskkonda säästval viisil, kasutades optimeeritud taaskasutust ja ümbertöötlemist.

Vink käitleb jäätmeid vastavuses iga tema äriettevõtte asukohariigi õigusaktides sätestatud juriidilistele nõuetele.

Vink püüab minimiseerida jäätmeid tehes koostööd tarnijatega toodete pakendamise vähendamiseks ja kontrollides ettevõttesiseste resursside, nagu kontori- ja majapidamispaberi, kasutamist.

Vinki tegevus peab olema kooskõlas vastavate keskkonnaalastele õigusaktidega ning Vink on kohustatud andma seadusasutustele andmeid või teavet õigeaegselt ja nõutud vormis.

Vink otsib järjepidevalt uusi energiatõhususe meetmeid ja jälgib, et tema ruumides oleks vee ja energia tarbimine võimalikult väike.

Vink’i pöörab suurt tähelepanu oma asõidukite hooldamisle eesmärgiga vähendada sõidukite heitgaaside mõju keskkonnale.

Top