WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Magyar

Bármely személy(dolgozók, vásárlók, beszállítók, vagy a nagyközönség, bejelenthet etikába ütköző esetet a honlapon át, vagy emailben az ethics@vink.com címen . A Vink tevékenységét a legmagasabb etikai becsületesség, igazság és átláthatóság mellett végzi.

A Vink nem nézi el a bármely formájú nyújtott, vagy kapott megvesztegetést,
megkönnyítési díjazást, vagy bármi más látszatot, amely módon ezt nyújtják. Minden Vink tevékenységnek törvényesnek és minden átutalásnak pontosan összhangban kell Lennie a felismert számlázási szabályokkal és a cégpolitikával.

Az alkalmazottaktól elvárják, hogy a Vink felé mindig a lehető legjobb
érdekeik szerint járjanak el.

Az alkalmazottaknak tilos magán megállapodásokat kötni a versenytársakkal.

Az alkalmazottak tekintettel kell lennie a Vink, ügyfelei, beszállítói és alkalmazottai ügyeikkel kapcsolatos információk titkosságára. Ilyen információk nem adhatók ki harmadik fél részére, kivéve, ha:

 1.  törvény kötelez rá
 2. az adott társaság cégpolitikája ezt kifejezetten engedélyezi
 3. A Vink végrehajtó bizottság tagja ezt írásban engedélyezi Az alkalmazották által nyújtott, vagy kapott szórakoztatás, udvariasság, ajándékok a nyitott és becsületes magatartás szintjén kell legyenek és el kell kerülni a kompromittáló anyagi befolyásolást.

Az alkalmazottaknak javasolniuk kell vezetőjüknek vagy helyi felettesüknek,
ha tudomására jutnak a Vink Foglalkoztatási Etikai Politikájával történő
ellentmondásról

A visszaélés jelenti a Vink alkalmazottak, szállítók, vagy vevők  gyanúsítható  helytelen, vagy törvényellenes viselkedéséről való jelentéstételét, ha az a Vink cégpolitikájával, vagy az ország törvényeivel ütközne. A Vink visszaélési
politikájának célja, hogy felbátorítsa az alkalmazottakat, szállítókat, vagy
vevőket, akik komoly aggodalommal rendelkeznek a Vink tevékenységének
jogszerűsége tekintetében azokkal kapcsolatban, akiket érintve felmerül.

A Vink visszaélés politikája úgy kialakított, hogy biztosítsa az érintett feleknek
a méltánytalanság vagy szabálytalanság esetén félelem nélkül kifogást emelhessenek az áldozattá válás, folyamatos megkülönböztetés, előnytelen helyzetbe hozás, vagy elutasítás miatt. Szándékozza továbbá , hogy bátorítsa és lehetővé tegye az alkalmazottaknak panaszt tenni a Vink-en belül, inkább, mint figyelmen kívül hagyni a problémát.

A Vink nem tűri a visszaélésből adódó zaklatás, vagy áldozattá válás bármely
formáját.

A Vink jóhiszeműen megteszi a megfelelő lépéseket, hogy megvédje az
alkalmazottakat, akik panaszt tesznek, amennyiben az alkalmazott nem
érintett a bejelentett méltánytalanságban. Visszaélésből adódó zaklatási,
vagy szabálytalanság eset bejelenthető ezen etikai portálon, vagy panasz
tehető az ethics@vink.com címre email írásával.

Vink elkötelezett a felelős és becsületes üzleti gyakorlat fenntartása iránt és hogy megállapítsa a legmagasabb etikai szabályok szintjét minden gazdasági evékenységében és nem tűr alkalmazott, vásárló, szállító, vagy kapcsolódó személy részéről bármely formában történő megvesztegetést.

Minden Vink alkalmazottnak egyet kell értenie a megvesztegetés-ellenességgel,
korrupció-ellenességgel, pénzmosás-ellenességgel bármely országon belül, amelyben a Vink tevékenységet végez. A bármely formájú megvesztegetés szigorúan tilos és semmilyen körülmények között sem adhat, vagy fogadhat el bármely formában megvesztegetést, hogy ne váljanak befolyásolttá bármely vásárló, szállító, vagy kapcsolódó személy által, aki megvesztegetést ajánlana a Vinknek. Bármely kifizetés a nyilvános hivatalos, vagy kapcsolódó személynek a hivatalos eljárás, vagy folyamat
meggyorsítására bármely országban szigorúan tilos.

Az üzleti ajándékok, megvendégelés adása, vagy elfogadása megengedett, feltéve, hogy az ajándék arányos az üzlet szintjével és ezen követelményeknek megfelel:

 1. Az ajándék nem szándékozza befolyásolni a vásárlót, szállítót, vagy kapcsolódó
  személyt az üzleti tevékenység visszatartására, vagy üzleti előny biztosítására
 2. Az a Vink nevében történik, nem függetlenként
 3. Nem lehet pénz, vagy készpénzre átváltható
 4. Nyíltan adják át
 5.  Ez névleges értékű

A Vink Egészségi és Biztonsági Testületének célja az egészségi és biztonsági
szabályok folyamatos fejlesztése. A Vink vezetésének minden szinten biztosítania kell, hogy az alkalmazottak a jó kommunikáció, utasítások és személyes példák útján minden alkalmazott értse meg a Vink Egészségi és Biztonsági Politikáját.

A Vink üdvözli az egészségi, biztonsági és jóléti intéz-kedéseket, mint közös
felelősséget magukért és az összes alkalmazottjukért, látogatóikért és minden kapcsolódó személyért az üzleti környezetben. Különösen, s eddig ésszerűen megvalósíthatóan a Vink vállalja:

 1. Biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítása és fenntartása, a megfelelő jóléti létesítmények és intézkedések az alkalmazottaknak munkavégzéskor
 2. Az alkalmazottaknak biztosítja a biztonságos és hatékony munkavégzéshez szükséges tájékoztatást, képzést, utasítást és felügyeletet
 3. Bármely eredendően vagy potenciálisan veszélyes tárgyról és anyagról intézése, biztonságos használata, keze-lése, tárolása, eltávolítása és szállítása.
 4. Minden biztonsági berendezés, védőruházat és védőeszköz biztosítása, ezek
  felügyelete, használatuk ellenőrzése
 5. Az egészség és biztonság állandó és folyamatos fenntartása érdekében, különösen új, vagy megváltozó munkamódszerek, berendezések tervezése esetén az alkalmazottakat tájékoztatja ezekben a témákban

Az alkalmazottak személyes biztonságukért felelősséggel tartoznak és más
személyek jólétéért, amíg munkahelyükön tartózkodnak, különös tekintettel:

 1. Munkatevékenységüket biztonságosan végezhessék
 2. A biztonsági védőberendezések és védőruházat célszerű használata
 3. Minden jogszabályi kötelezettségnek és vállalati politikának, eljárásnak
  megfelelés
 4. Balesetek kivizsgálásában segítség nyújtás, kvázi esetek és bekövetkezésük
  megelőzésére tett intézkedések
 5. Jelentés tétele a közvetlen vezetőnek bármely nem biztonságos munkahelyről,
  vagy berendezésről, nem biztonságos munkamódszerről, eljárásról, továbbá bármely balesetről, amely sérüléshez, vagy károsodáshoz vezetett, vagy vezethet.
 6. Tartózkodjanak a szándékos visszaéléstől, ami az egészség és biztonságot veszélyezteti

Minden kapcsolatos témát, mely a személyes adatok adatvédelmét szabályozzák,
részletesen leírja az írásbeli szabályzat, amelyet minden Vink vállalattól a betartása
elvárt.

A személyes adatok jogszerű és megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a Vink
támogatja és betartja az adatvédelmi irányelveket, ahogy az Európai Bizottság általános adatvédelmi szabályaiban részletezett (GDPR).

Mindegyik Vink üzleti vállalattól megkövetelt a GDPR előírásainak, Vink politikájának
betartása, függetlenül attól, hogy a vállalat földrajzilag az Európai Unió országában
helyezkedik-e el.

Vink tisztában van azzal, hogy a műveletek hatással lehet a környezetre, ezért
elkötelezett a következők iránt:

 1. egyre nagyobb a pozitív környezeti hatás, valamint keresi, hogyan csökkentse a
  tevékenységek negatív környezeti hatását, ahol csak lehetséges
 2. megfelelni a tevékenység végzése szerinti ország környezetvédelemre vonatkozó jogi, illetve etikai normáinak
 3. lehetőség szerint alacsony környezetszennyező hatású termékek beszerzése és
  ellátása, ha lehetséges
 4. beazonosítása meghatározási módszerek, ellenőrzés és hulladék elhelyezésére
  azon termékeknél, amelyek különböző kezelést és hulladék-kezelést igényelnek
 5. A folyamatos környezeti javításra tekintettel a szállított termékek, a belső
  források felhasználása, illetve szennyezés kibocsátás megelőzése

A Vink fogja kezelni a hulladékot termel segítségével a legjobb gyakorlati környezetvédelmi
opció optimalizált újrafelhasználás, újrahasznosítás és visszanyerés
útján.

A Vink hulladékkezelése megfelelőnek kell legyen a különböző földrajzi régiók
országaiban, minden helyi jogszabályi követelmény által előírt módon, ahol a
vállalat képviselteti magát.

A Vink célja, hogy minimalizálja a hulladékot olyan beszállítókkal együttműködve,
amelyek megfontolják a lehetőségét a termékek csomagolásának csökkentésére, és
alkalmaznak házon belüli ellenőrzéseket az erőforrás menedzsmentben, mint
például a írószerek, irodai papír.

Minden Vink műveletre azért van szükség, hogy megfeleljenek a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak és adatokat vagy információkat nyújtsanak a szabályozásnak időben a kívánt formátumban.

A Vinknek rendszeresen felül kell vizsgálnia az energia- és vízfogyasztás csökkentésére szolgáló lehetőségeket az egész telephelyén, és folyamatosan figyelembe kell vennie az energiahatékonyság lehetőségeit.

A Vink arra törekszik, hogy csökkentsék a jármű kibocsátás hatását azáltal, hogy
biztosítják, hogy minden Vink tulajdonában lévő jármű jól karbantartott.

Top