WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Latviešu valoda

Saite, zemāk, Jums palīdzēs iepazīt dažādus VINK politikas aspektus

Jebkura persona (personāls, piegādātāji, klienti vai jebkurš sabiedrības pārstāvis) ar šīs mājaslapas starpniecību vai uz e-pastu ethics@vink.com drīkst ziņot par neētisku rīcību.

VINK veic savu uzņēmējdarbību saskaņā ar visaugstākajiem godīguma un caurskatāmības ētikas standartiem.

VINK nav pieņemama nekāda veida kukuļdošana, veicināšanas maksājumu veikšana vai jebkādu slēptu vienošanos noslēgšana.

Visām VINK darbībām jābūt likumīgām un naudas pārvedumi jāveic precīzi un bez kavējumiem, saskaņā ar vietējo likumdošanu un uzņēmuma grāmatvedības standartiem.

No darbiniekiem tiek sagaidīta rīcība, kas vienmēr ir vērsta uz VINK interesēm.
Darbiniekiem ir aizliegts slēgt jebkādas personīgas vienošanās ar uzņēmuma konkurentiem.

Darbiniekiem ir jāievēro informācijas konfidencialitāte attiecībā uz VINK aktivitātēm, tās klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem. Sādu informāciju ir atļauts izpaust tikai šādos gadījumos:

 • ja to pieprasa likums
 • ja tas ir konkrēti atļauts saskaņā ar uzņēmuma informācijas aprites politiku
 • ja to rakstiskā formā ir apstiprinājis kāds no VINK vadītājiem

Saņemot vai piešķirot sadarbības partneriem dāvanas vai nodrošinot kādus izklaides pasākumus, tas jādara atklātā un cieņpilnā veidā, kas neradītu kompromitējošas situācijas attiecībā uz iesaistītajām personām.

Darbiniekiem jāinformē viņu tiešais priekšnieks vai reģionālais vadītājs, ja viņi uzzin par jebkādu VINK uzņēmējdarbības ētikas normu pārkāpumu.

Svilpšanas politika nozīmē to, ka jebkurš VINK darbinieks, piegādātājs vai klients ziņo par nepareizu vai nelikumīgu rīcību, vai bezdarbību to novēršanā, kas ir pretrunā ar valsts likumdošanu vai VINK iekšējās politikas standartiem.

VINK svilpšanas politikas mērķis ir iedrošināt tās darbiniekus, piegādātājus vai klientus, kuriem ir pamatotas aizdomas par jebkādām iespējamām nelikumīgām VINK darbībām, ziņot par to.

VINK svilpšanas politika ir izveidota tā, lai iesaistītajām personām, kuras ziņo par pārkāpumiem, nebūtu jābaidās par sodīšanu, turpmāku diskrimināciju, jebkādiem zaudējumiem vai atlaišanu.

Tā arī ir paredzēta, lai iedrošinātu un ļautu darbiniekiem ziņot par problēmām VINK grupas iekšienē, nevis ignorēt tās.

VINK ir neiecietīga pret ziņotāju vajāšanu vai jebkāda veida sodīšanu.

 

VINK veiks attiecīgus aizsardzības pasākumus pret godprātīgi ziņojošo personu, ja pati ziņojošā persona nav iesaistīta pārkāpumā.

Šajā mājaslapā vai uz e-pastu ethics@vink.com var ziņot par jebkuru ziņotāja vajāšanas vai sodīšanas gadījumu.

VINK ir apņēmies ievērot atbildīgu un taisnīgu uzņēmējdarbības praksi un uzturēt visaugstāko ētikas standartu līmeni attiecībā uz visu savu uzņēmējdarbību un neuzņemas nekādu darbinieku, klientu, piegādātāju vai saistīto personu kukuļošanu vai korupciju.

 

 

 

Visiem VINK darbiniekiem ir jāievēro jebkuras pret kukuļdošanas, pretkorupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanas likumdošanu jebkurā valstī, kurā VINK veic uzņēmējdarbību.

Jebkura veida kukuļdošana ir stingri aizliegta un nekādā gadījumā neviens darbinieks nedrīkst pieprasīt vai izvilināt kukuļus nekādā veidā, nedz arī iesaistīties attiecībās ar jebkuru klientu, piegādātāju vai ar tiem saistītu personu, kas pieprasa kukuli no VINK.

Jebkurš maksājums valsts amatpersonai vai saistītajai personai, lai atvieglotu jebkuru oficiālu procedūru vai procesu jebkurā valstī, ir stingri aizliegts.

Biznesa dāvanu vai izklaides piešķiršana vai saņemšana ir atļauta ar noteikumu, ka dāvana ir atbilstoša uzņēmējdarbības līmenim un atbilst šādām prasībām:

 • dāvana nav paredzēta, lai ietekmētu klientu, piegādātāju vai saistīto personu, lai saglabātu uzņēmējdarbību vai sniegtu uzņēmējdarbības priekšrocības
 • tā tiek sniegta VINK vārdā, nevis individuāli
 • tā nav skaidra nauda vai naudas ekvivalents, vai nav apmaināma pret naudu
 • tā tiek sniegta atklāti
 • tai ir nominālvērtība

VINK veselības un drošības uzņēmuma mērķis ir nepārtraukta veselības un drošības standartu uzlabošana.

VINK pārvaldība visos līmeņos ar labu komunikāciju, instrukciju un personisko piemēru nodrošina, ka visi darbinieki saprot Vink veselības un drošības politikas mērķus.

Vink uzskata, ka veselības, drošības un labklājības pasākumu veicināšana ir pašas un visu tās darbinieku, apmeklētāju un visu pārējo personu atbildība uzņēmējdarbības vidē.

VINK apņemas (ciktāl tas ir praktiski iespējams):

 • Nodrošināt un uzturēt drošus un veselīgus darba apstākļus, nodrošinot atbilstošas labklājības iespējas un pasākumus saviem darbiniekiem darba laikā.
 • sniegt informāciju, apmācību, instruktāžu un uzraudzību darbiniekiem, lai viņi varētu droši un efektīvi veikt savu darbu.
 • Nodrošināt drošu lietošanu, apstrādi, uzglabāšanu, iznīcināšanu un transportēšanu no jebkuriem priekšmetiem un vielām, kas ir dabiski vai potenciāli bīstamas.
 • Nodrošināt visas nepieciešamās drošības ierīces, aizsargapģērbu un aprīkojumu, kā arī uzraudzīt un kontrolēt to lietošanu.
 • Uzturēt pastāvīgu un ilgtspējīgu interesi par veselības un drošības jautājumiem, jo īpaši, ja tiek ieviestas jaunas vai izmainītas darba metodes vai iekārtas, kā arī konsultēt un iesaistīt darbiniekus šajos jautājumos.

Darbinieki ir atbildīgi par savu personisko drošību, kā arī par citu personu drošību un labklājību darba laikā. Jo īpaši tiem ir pienākums:

 • veikt savu darbu droši.
 • izmantojiet specifiskiem nolūkiem paredzētās drošības ierīces un aizsargapģērbu.
 • ievērot visus likumā noteiktos pienākumus, uzņēmuma politiku un procedūras.
 • palīdzēt izmeklēt nelaimes gadījumus un drošības normu neievērošanas gadījumus, kā arī noteikt un veicināt pasākumus, lai novērstu to atkārtošanos.
 • ziņot saviem tiešajiem vadītājiem par nedrošām iekārtām un darbarīkiem, nedrošām darbībām un darba metodēm, kā arī par visiem negadījumiem, kas izraisījuši vai var izraisīt ievainojumus vai bojājumus.
 • atturēties no darba drošības līdzekļu apzinātas nepareizas izmantošanas vai iejaukšanās to pareizā darbībā.

Visus jautājumus, kas saistīti ar personas datu konfidencialitāti, sīki reglamentē rakstiski noteikumi un procedūras, kuras paredzēts ievērot visiem Vink uzņēmumiem.

Lai nodrošinātu, ka personas informācija tiek apstrādāta likumīgi un pareizi, VINK atbalsta un ievēro Datu aizsardzības principus, kas izklāstīti Eiropas Komisijas vispārējos datu aizsardzības noteikumos (GDPR – General Data Protection Regulations).

Visām VINK uzņēmējdarbības vienībām ir jāievēro GDPR noteikumi un ar tiem saistītā VINK politika, neatkarīgi no tā, vai uzņēmējdarbības vienība atrodas kādā Eiropas Savienības valstī vai citur.

VINK apzinās, ka tās darbība var ietekmēt vidi un tāpēc ir apņēmusies:

 •  cik vien iespējams, palielināt pozitīvo ietekmi uz vidi un censties samazināt tās darbības negatīvo ietekmi uz vidi
 • ievērot attiecīgās valsts apkārtējās vides aizsardzības likumdošanu un ētikas standartus, kurā tā darbojas
 • ja iespējams, iegūt un piegādāt produktus ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi
 • definēt metodes to produktu identifikācijai, kontrolei un likvidēšanai, kuriem ir vairākas uzglabāšanas un atkritumu apstrādes vajadzības
 • pastāvīga vides uzlabošana attiecībā uz izmantotajiem produktiem, resursu iekšējo izmantošanu un piesārņojuma novēršanu

Vink pārvaldīs sevis radītos atkritumus, izmantojot vislabāko praktisko vides risinājumu, optimizējot atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un atjaunošanu.

VINK atkritumus apsaimnieko saskaņā ar visām juridiskajām prasībām, kas noteiktas dažādos dažādo ģeogrāfisko reģionu likumos, kuros uzņēmums ir pārstāvēts.

VINK cenšas samazināt radīto atkritumu daudzumu, strādājot ar piegādātājiem, lai apsvērtu iespējas samazināt produktu iepakojumu un ieviestu iekšēju kontroli pār resursu pārvaldību, piemēram, kancelejas preču un biroja papīra izmantošanu.

Visām VINK operācijām ir jāatbilst attiecīgajiem vides tiesību aktiem un jāsniedz dati vai informācija regulatoriem noteiktajā laikā un vajadzīgajā formātā.

VINK regulāri pārskata iespējas samazināt enerģijas un ūdens patēriņu visās tās telpās un pastāvīgi apsver iespējas kā palielināt energoefektivitāti.

VINK jācenšas samazināt tai piederošo transportlīdzekļu emisiju ietekmi, nodrošinot, ka visi VINK piederīgie transportlīdzekļi ir labi uzturēti.

Top