WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Lietuvių

Žemiau esančios nuorodos nukreips jus į įvairias „Vink“ politikos temas

Bet koks asmuo (darbuotojas, tiekėjas, klientas, net ir visuomenė) apie neetiško elgesio atvejus gali pranešti šioje svetainėje arba el. pašto adresu ethics@vink.com.

„Vink“ vykdo veiklą pagal aukščiausius atvirumo, sąžiningumo ir skaidrumo etinius standartus.

„Vink“ netoleruoja bet kokios kyšių davimo ar ėmimo formų, atlygių už palengvinimą arba bet kokio pavidalo, kuriuo tai suteikiama.

Visa „Vink“ veikla turi būti teisėta, o visos operacijos turi būti tvarkomos tiksliai ir greitai pagal pripažįstamas apskaitos taisykles ir įmonės politiką.

Iš darbuotojų tikimasi, kad jie visuomet veiks „Vink“ labui.
Darbuotojams neleidžiama sudaryti jokių privačių susitarimų su konkurentais.

Darbuotojai privalo gerbti informacijos, susijusios su „Vink“ reikalais, klientais, tiekėjais ir darbuotojais, konfidencialumą. Tokia informacija negali būti atskleista jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai:

 • yra privaloma įstatymo
 • aiškiai leidžiama pagal atitinkamos įmonės politiką
 • leidžiama raštišku „Vink“ vadovo sutikimu

Darbuotojai privalo pramogas, svetingumą, ir dovanas priimti arba teikti atitinkamu lygiu atviru ir sąžiningu būdu ir privalo stengtis nekompromituoti susijusių asmenų komercinio sprendimo.

Darbuotojai privalo pranešti savo vadovui arba regiono vadovui, jei jie sužino apie bet kokį „Vink“ verslo etikos politikos pažeidimą.

Skundimas yra situacija, kai „Vink“ darbuotojai, tiekėjai arba klientai pranešta apie įtariamą netinkamą elgesį, neteisėtus veiksmus arba „Vink“ politikos reikalavimų arba įstatymų, taikytinų šalyje, nesilaikymą.

„Vink“ skundų politikos tikslas yra skatinti darbuotojus, tiekėjus ar klientus, kuriems nerimą kelia bet koks aspektas, susijęs su „Vink“ operacijų teisėtumu, kalbėti ir išreikšti susirūpinimą.

„Vink“ skundų politika sukurta siekiant užtikrinti, kad paveiktos šalys galėtų išreikšti nerimą apie nusižengimus ar piktnaudžiavimą „Vink‘ įmonėje nebijant  persekiojimo, tolesnio diskriminavimo, žalos arba atleidimo iš darbo.

Ji taip pat skirta skatinti ir leisti darbuotojams išreikšti susirūpinimą „Vink“ viduje, o ne ignoruoti problemą.

„Vink“ netoleruoja jokios formos priekabiavimo arba persekiojimo skundėjo atžvilgiu.

„Vink“ imsis atitinkamų veiksmų, kad apsaugotų darbuotojus, kurie abejoja sąžiningumu tiek, kiek darbuotojas nėra susijęs su praneštu pažeidimu.

Apie bet kokius priekabiavimo arba persekiojimo skundėjo atžvilgiu atvejus galima pranešti šiuo etikos portalu arba skundą nusiunčiant el. pašto adresu ethics@vink.com.

„Vink“ yra įsipareigojusi puoselėti atsakingą ir sąžiningą verslo praktiką ir palaikyti aukščiausią etikos standartų lygį visoje veikloje ir netoleruos jokios formos kyšininkavimo arba korupcijos, kai tai susiję su bet kuriuo darbuotoju, klientu, tiekėju arba susijusiu asmeniu.

Visi „Vink“ darbuotojai privalo laikytis kovos su kyšininkavimu, antikorupcijos ir kovai su pinigų plovimu skirtų teisės aktų bet kurioje šalyje, kurioje „Vink“ vykdo veiklą.

Bet kokios rūšies kyšininkavimas yra griežtai draudžiamas ir jokiomis aplinkybėmis joks darbuotojas neturėtų prašyti arba imti jokios formos kyšio ir neturėtų turėti ryšių su jokiu klientu, tiekėju ar susijusiu asmeniu, kuris prašo kyšio iš „Vink“.

Bet kokie mokėjimai viešajam pareigūnui arba susijusiam asmeniui, kad būtų palengvinta bet kokia oficiali procedūra arba procesas bet kurioje šalyje, yra griežtai draudžiami.

Imti ir gauti verslo dovanas ar pramogas yra leidžiama su sąlyga, kad dovana atitinka verslo lygį ir toliau nurodytus reikalavimus:

 • i. dovana nėra siekiama paveikti klientą, tiekėją ar susiusią šalį, kad išsaugotų verslą ar teiktų naudą verslui
 • ii. ji yra „Vink“ vardu, o ne asmens
 • iii. tai nėra grynieji pinigai ar jų ekvivalentas ir jos negalima iškeisti į grynuosius
 • iv. ji yra įteikiama viešai
 • v. ji yra nominalios vertės

„Vink“ sveikatos ir saugumo tikslas yra nuolatinis sveikatos ir saugumo standartų tobulinimas.

„Vink“ vadovybė visuose lygiuose privalo užtikrinti, pasitelkdama tinkamą komunikaciją, instrukcijas ir asmeninį pavyzdį, kad visi darbuotojai suprastų „Vink“ sveikatos ir saugumo politikos uždavinius.

„Vink“ sveikatos, saugumo ir gerovės priemonių skatinimą laiko bendra savo ir visų darbuotojų, lankytojų ir visų kitų asmenų verslo aplinkoje atsakomybe.

Ypač ir tiek, kiek tai yra pagrįstai įmanoma, „Vink“ įsipareigoja:

 • pasirūpinti ir palaikyti saugias ir sveikas darbo sąlygas, su atitinkama infrastruktūra ir įrengimais darbuotojų gerovei jų darbo metu
 • pasirūpinti informacija, mokymu, instruktavimu ir priežiūra darbuotojams, kad jie galėtų saugiai ir veiksmingai atlikti savo darbą
 • pasirūpinti saugiu bet kokių daiktų ir medžiagų, kurios  yra natūraliai arba galimai pavojingos, naudojimu, laikymu, tvarkymu ir transportavimu
 • suteikti visus reikiamus saugumo įtaisus, apsauginę aprangą ir įrangą, taip pat prižiūrėti ir valdyti jų naudojimą
 • palaikyti nuolatinį ir tęstinį interesą sveikatos ir saugumo klausimais, ypač tuomet, kai siūlomi nauji ar keičiami darbo metodai arba įranga, taip pat pasitarti ir į šiuos klausimus įtraukti darbuotojus

Darbuotojai yra atsakingi už savo saugumą, taip pat už kitų dirbančių žmonių saugumą ir gerovę. Jie privalo:

 • saugiai vykdyti savo veiklą
 • naudoti saugumo įtaisus ir apsauginę aprangą, skirtą numatytiems tikslams
 • laikytis visų įstatymu numatytų įsipareigojimų ir įmonės politikos bei procedūrų
 • padėti tiriant nelaimingus atsitikimus, situacijas, kai vos išvengiama nelaimingų atsitikimų, ir incidentų, taip pat identifikuojant ir skatinant priemones, kuriomis užkertamas kelias pasikartojimui
 • pranešti savo vadovui apie nesaugią įrangą ir įrengimus, nesaugią darbo praktiką ir metodus, apie incidentus, dėl kurių įvyko arba gali įvykti sužeidimų arba atsirasti nuostolių
 • susilaikyti nuo sąmoningo piktnaudžiavimo bet kuo, kas suteikiama sveikatos ir saugumo labui, arba trukdymo tam

Visi klausimai, susiję su asmeninės informacijos privatumu, yra išsamiai reglamentuojami rašytinės politikos ir procedūrų, kurių turėtų laikytis visos „Vink“ įmonės.

Siekdama užtikrinti, kad asmeninė informacija būtų tvarkoma teisėtai ir tinkamai, „Vink“ skatina ir laikosi duomenų apsaugos principų, kaip nurodyta  Europos Komisijos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR).

Visi „Vink“ verslo subjektai privalo laikytis BDAR ir susijusios „Vink“ politikos nuostatų, nepriklausomai nuo to, ar verslo subjektas geografiškai yra Europos Sąjungos šalyje.

„Vink“ supranta, kas jos operacijos gali turėti poveikį aplinkai, todėl yra įsipareigojusi šiais klausimais:

 • didinti teigiamą poveikį aplinkai ir siekti sumažinti neigiamą savo operacijų poveikį aplinkai, kiek tai įmanoma
 • lakytis visų įstatyminių ir etinių standartų, susijusių su dėmesiu aplinkai, veiklos šalyje
 • kai tik įmanoma, aprūpinti ir tiekti produktus, kurie turi nedidelį poveikį aplinkai
 • nustatyti metodus, skirtus identifikuoti, kontroliuoti ir tvarkyti produktus, kurių atliekas reikia tvarkyti ir perdirbti
 • vykdyti nuolatinį aplinkos gerinimą produktų, kuriuos ji tiekia, vidinio išteklių naudojimo ir taršos prevencijos atžvilgiu

„Vink“ tvarkys atliekas, kurias ji kaupia, naudodama geriausią praktinį aplinkosauginį variantą, pasitelkdama optimizuotą pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir utilizavimą.

„Vink“ atliekos bus tvarkomos pagal visus teisinius reikalavimus, kaip numatyta pagal įvairius įstatymus įvairiuose geografiniuose regionuose, kuriose įmonei yra atstovaujama.

„Vink“ siekia mažinti atliekas dirbdama su tiekėjais, kad būtų aptarti variantai, kaip sumažinti produktų pakuotes, ir taiko vidinę kontrolę išteklių valdymo atžvilgiu, pavyzdžiui, naudojant laiškinį arba biuro popierių.

Visos „Vink“ operacijos turi atitikti atitinkamus aplinkosaugos įstatymus ir laiku bei reikiamu formatu teikti duomenis arba informaciją reguliuotojams.

„Vink“ reguliariai peržiūri variantus, kaip sumažinti energijos ir vandens suvartojimą patalpose ir nuolatos svarsto variantus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumu.

„Vink“ siekia mažinti transporto priemonių emisijos poveikį užtikrindama, kad visos „Vink“ priklausančios transporto priemonės būtų gerai prižiūrimos.

Top