WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Nederlands

Eenieder (werknemers, klanten, leveranciers, zelfs  burgers) kan melding maken van onethisch gedrag middels deze website of via e-mail (ethics@vink.com).

Bij al onze werkzaamheden laten wij ons leiden door onze gemeenschappelijke kernwaarden, zoals eerlijkheid, redelijkheid en transparantie.

Vink accepteert geen enkele vorm van persoonlijke betalingen, illegale of ongepaste geschenken, gunsten of steekpenningen.

Alle bedrijfsactiviteiten van Vink moeten in overeenstemming met wetgeving  zijn en alle transacties moeten direct en accuraat worden uitgevoerd conform  boekhoudkundige principes en het bedrijfsbeleid.

Werknemers worden geacht om te allen tijde in het belang van Vink te handelen.

Werknemers zijn niet gerechtigd om op persoonlijke titel overeenkomsten aan te gaan met concurerrende partijen.

Werknemers moeten de vertrouwelijkheid van bedrijfsactiviteiten van Vink, haar klanten en leveranciers, alsmede van hun collega’s respecteren. Deze informatie mag niet gedeeld worden met derden, tenzij:

 • Dit bij wet verplicht is;
 • Dit uitdrukkelijk toegestaan is vanuit het bedrijfsbeleid;
 • Dit schriftelijk is goedgekeurd door een directielid.

Deelnemen door medewerkers aan sociale activiteiten met relaties, hetzij zelf georganiseerd, hetzij als gast,  evenals geschenken aannemen of verstrekken moet op  een transparante en gepaste manier gebeuren, opdat elke schijn van commercieel belangenconflict vermeden wordt.

Werknemers dienen hun leidinggevende, dan wel regionale COO te waarschuwen indien zij  schending van  de Vink bedrijfsethiek vermoeden.

Het begrip klokkenluiden houdt in dat enige vorm van wangedrag, het niet conform wetgeving handelen of het niet conform Vink beleid handelen, wordt gemeld door Vink werknemers, klanten of leveranciers. .

Het doel van het klokkenluidersbeleid is om werknemers, klanten en leveranciers, die ernstig bezorgd zijn over enig aspect aangaande de legitimiteit van bedrijfsactiviteiten van Vink, aan te moedigen om hun zorgen hierover kenbaar te maken.

Het klokkenluidersbeleid is zo ontworpen dat betrokken partijen, dit kunnen bespreken zonder dat zij hoeven te vrezen om ontslagen, gediscrimineerd of in enige andere vorm benadeeld te worden.

Het is tevens de bedoeling dat betrokken partijen zich aangemoedigd voelen om uit te spreken indien zij zich zorgen maken, in plaats van het probleem te negeren.

Vink tolereert op geen enkele wijze enige vorm van intimidatie van of agressie tegen klokkenluiders.

Vink zal in elk geval gepaste maatregelen nemen om klokkenluiders te goeder trouw te beschermen, voor zover de klokkenluider niet zelf betrokken is bij de gemelde overtreding.

Elke vorm van intimidatie of agressie tegenover een klokkenluider kan gemeld worden via de ethics portal of middels het emailen van de klacht naar ethics@vink.com.

Vink verplicht zichzelf op een zo hoog mogelijke verantwoorde en redelijke wijze te opereren en  haar ethische standaarden aangaande al haar bedrijfsactiviteiten te eerbiedigen en keurt elke vorm van corruptie en het aannemen of afgeven van steekpenningen door werknemers, klanten, leveranciers en daarmee geassocieerde personen ten zeerste af.

Alle Vink medewerkers dienen de nationale en internationale omkopings- en corruptiewetgeving na te leven die van toepassing is in de landen waarin Vink opereert,

Omkoping in welke vorm dan ook is streng verboden. Onder geen enkele omstandigheid mag een werknemer omkoping verzoeken of uitlokken, noch mogen zij betrokken raken bij enig persoon, klant, leverancier die verzoekt om omkoping door Vink.

Elke betaling aan een overheidsinstantie of aan een persoon die daarbij betrokken is ter vergemakkelijking/bevordering van een officiele procedure in enig land is streng verboden.

Het geven of ontvangen van zakelijke geschenken of sociale activiteiten is toegestaan mits dit passend is en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het geschenk is niet bedoeld om de klant, leverancier of derde te beinvloeden of een zakelijk voordeel te verschaffen;
 • Het alleen namens Vink aangeboden wordt en niet op persoonlijke titel;
 • Het geen contant geld of iets vergelijkbaars is of in te ruilen voor contant geld;
 • Het in alle openheid gegeven wordt;
 • Het een gepast bedrag betreft.

Het Vink Gezondheids- en veiligheidsbeleid richt zich op  een continue verbetering van de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen.

Elk Vink management niveau moet  zorgdragen voor  goede communicatie, instructies en voorbeelden zodat alle werknemers het doel van het gezondheids- en veiligheidsbeleid begrijpen.

Vink ziet het aanbevelen van gezondheids-, veiligheids- en welzijnsmaatregelen als een wederzijdse verantwoordelijkheid van zowel haarzelf, als haar werknemers, bezoekers en alle andere personen in haar bedrijfsomgeving.

In het bijzonder en voor zover praktisch haalbaar, legt Vink zichzelf op om:

 • Voor haar werknemers gezonde en veilige werkomstandigheden te verschaffen en te onderhouden, met gepaste faciliteiten en middelen ten behoeve van het welzijn van de medewerkers onder werktijd;
 • Informatie, training, instructies en toezicht te verschaffen, waarmee veilig en efficiënt werken mogelijk gemaakt kan worden;
 • Ervoor te zorgen dat (potentieel) gevaarlijke stoffen en producten veilig gebruikt, behandeld, bewaard en bewerkt kunnen worden;
 • Alle benodigde veiligheidsuitrusting, en kleding, te verschaffen en toezicht te verschaffen op het gebruik ervan;
 • Altijd te streven naar en aandacht te schenken aan verbetering van veiligheidsmaatregelen, evenals aan nieuwe verwerkingsmethoden, of nieuwe uitrusting waarbij werknemers ook betrokken worden en een adviserende rol kunnen spelen;

Werknemers hebben onder werktijd een persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid alsook voor de veiligheid van anderen. In bijzonder worden zij geacht:

 • Hun werk veilig te doen;
 • Dat zij de verschafte veiligheidsuitrusting gebruiken waarvoor zij bedoeld is.
 • Dat zij conform (inter)nationale wetgeving en bedrijfsprotocollen en bedrijfsbeleid van Vink werken;
 • Meewerken aan het onderzoek van (bijna) ongelukken en incidenten, alsmede aan de verbetering van maatregelen en aanbevelingen om herhaling te kunnen voorkomen;
 • Dat zij elke situatie van onveilig gebruik van machines en middelen, onveilig handelen, onveilige werkmethoden en (potentiele) incidenten die kunnen leiden tot letsel of schade melden aan hun directe leidinggevende;
 • Zich weerhouden van intentioneel misbruik van of het tegenwerken van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen

Alle privacygerelateerde of persoonsinformatiegebonden zaken worden in detail beschreven in beleid en procedures, aan welk alle Vink bedrijven zich hebben te houden.

Om zich ervan te vergewissen dat alle persoonsgegevens correct en in overeenstemming met wetgeving behandeld worden, onderschrijft en houdt Vink zich aan al datgene dat in de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegd is.

Alle Vink entititeiten zijn verplicht zich te houden aan de EU-AVG en overeenkomstige Vink Bedrijfsbeleid aangaande de bescherming van persoonsgegevens, ongeacht of deze entiteit zich geografisch binnen de Europese Unie bevindt.

Vink is ervan op de hoogte dat haar werkzaamheden  impact op het milieu kan hebben en legt zich daarom op om:

 • Positieve milieu effecten zoveel mogelijk te verhogen en zoveel mogelijk te streven naar vermindering van negatieve invloed op het milieu. ;
 • Te handelen conform de vigerende wetten en ethische maatstaven aangaande zorgdragen voor het milieu in het land waarin geopereerd wordt;
 • Bewerken en leveren van producten waar mogelijk met minimale impact op het milieu;
 • Het nader te beschrijven voor producten hoe deze op verschillende wijzen behandeld, bewerkt en verwijderd dienen te worden;
 • Continue verbetering van impact op het milieu van geleverde producten, bij intern gebruik van de middelen en ter voorkoming van milieuvervuiling;

Vink zal ervoor zorgen dat het geproduceerde afval een minimale milieu-impact heeft, middels gebruik van de meest geschikte methoden van hergebruik, recycling en herwinning.

Vink zal ervoor zorgen dat afval conform landelijk voorgeschreven wetgeving, van het land waarin de desbetreffende entititeit zich bevindt, behandeld wordt.

Vink ziet erop toe dat afval geminimaliseerd wordt, door samen  met leveranciers mogelijkheden te overwegen om verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken,  waaronder het gebruik van kantoorartikelen en papier te beperken.

Alle Vink  bedrijven zijn verplicht te voldoen aan relevante milieu wetgeving en tijdig gegevens of informatie te verschaffen aan milieu inspecteurs in de vereiste vorm.

Vink zal regelmatig de mogelijkheden onderzoeken om het water- en energieverbruik in de entiteiten  te verminderen en zal doorlopend de mogelijkheden voor zo efficiënt mogelijk energieverbruik blijven onderzoeken

Vink zal mogelijkheden onderzoeken om de uitstoot van voertuigen te beperken , door goed onderhoud te verzekeren op de eigen en geleasete voertuigen.

Top