WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Norsk

Enhver person (ansatt, leverandør, kunder og til og med allmenheten) kan rapportere hendelser om uetisk oppførsel via denne nettsiden eller via e-post: ethics@vink.com

VINK skal drive sin virksomhet i samsvar med de høyeste etiske standarder for ærlighet, rettferdighet og åpenhet.

VINK tolererer ikke at det gis eller mottas bestikkelser, eller ytes noen form for betalinger for å motta en tjeneste eller tillatelse og lignende under dekke av å være noe annet.

Alle VINK sine aktiviteter må være lovlige, og alle transaksjoner må behandles nøyaktig og raskt i samsvar med anerkjente regnskapsregler og selskapets retningslinjer.

Ansatte forventes å opptre i beste interesse for Vink til enhver tid.

Det er ikke tillatt for ansatte å inngå private avtaler med konkurrenter.

Ansatte må respektere og håndtere informasjon som gjelder Vink, deres kunder, leverandører og ansatte på en konfidensiell måte.Slike opplysninger kan ikke utleveres til noen tredjepart, unntatt dersom:

 1. Det er lovmessig påkrevd
 2. Selskapets retningslinjer uttrykkelig gir tillatelse til dette
 3. Foreligger skriftlig tillatelse fra en medlem av ledergruppen i VINK

Mottaker eller giver av underholdning, bekvemmeligheter eller gaver fra ansatte må gjøres på en passende, transparent og redelig måte for å unngå å påvirke de involvertes  kommersielle avgjørelser.

Ansatte må informere sin leder eller regionale COO hvis de blir oppmerksomme på brudd i VINK sine forretningsetiske retningslinjer.

Varsling betyr rapportering fra VINK sine ansatte, leverandører eller kunder ved mistanke om uredelighet, ulovlige handlinger eller unnlatelse å handle i samsvar med VINK`s retningslinjer eller landets gjeldende lover.

Målet med VINK’s retningslinjer for varsling er å oppfordre ansatte, leverandører eller kunder å si i fra dersom de er alvorlig bekymret for legitimiteten til Vink’s virksomhet.

Varslingsretningslinjene i VINK skal sikre at de berørte parter kan formidle sin bekymring ved forseelser eller kriminalitet i VINK uten frykt for trakassering, etterfølgende diskriminering, andre forulempninger eller oppsigelser.

Varslingsretningslinjene er også ment for å oppmuntre og muliggjøre at ansatte kan ta opp alvorlige bekymringer i Vink i stedet for å ignorere et problem.

VINK tolererer ikke noen form for trakassering eller dårlig behandling av varsleren.

VINK vil iverksette hensiktsmessige tiltak for å beskytte ansatte som varsler om bekymringer i god tro, i den grad arbeidstakeren ikke selv er involvert i forseelsen.

Ethvert tilfelle av trakassering eller dårlig behandling av en varsler, kan rapporteres via denne etikkportalen eller via e-post til ethics@vink.com.

VINK forplikter seg til å opprettholde en ansvarlig og rettferdig forretningspraksissis, opprettholde det høyeste nivået av etiske standarder i forhold til alle sine forretningsaktiviteter, og vil ikke godta bestikkelser eller korrupsjon i noen form fra ansatte, kunder, leverandører eller andre tilknyttede personer.

Alle VINK ansatte er pålagt å overholde lovbestemmelser for anti-bestikkelse, anti-korrupsjon og anti-hvitvasking i ethvert land der Vink driver sin virksomhet

Bestikkelser av alle slag er strengt forbudt, og ikke under noen omstendighet skal noen ansatte be om eller tilby en bestikkelse i noen form, de skal heller ikke bli involvert med kunder, leverandører eller andre personer som ber om bestikkelse fra VINK.

Enhver betaling til en offentlig tjenestemann, eller tilknyttet person, for å legge til rette for offisielle prosedyrer eller prosesser i ethvert land er strengt forbudt.

Giver eller mottaker av forretningsgaver eller underholdning er tillatt, forutsatt at gaven er passende i forhold til virksomheten og oppfyller følgende krav:

 1. Gaven er ikke ment for å påvirke kunden, leverandøren eller en tilknyttet part for å beholde avtaler eller gi virksomheten et konkurransefortrinn.
 2. Det er i VINK sitt navn, ikke en person.
 3. Det er ikke kontanter eller noe tilsvarende kontanter, eller kan byttes i kontanter
 4. Gitt åpenlyst
 5. Det er av pålydende verdi

VINK har en målsetning om å sikre en kontinuerlig forbedring i standardene for helse og sikkerhet.

Alle nivåer i VINK-ledelsen må sikre, gjennom god kommunikasjon, veiledning og gå foran som et godt eksempel, at alle ansatte forstår målene i VINK’s retningslinjer for helse og sikkerhet.

Vink anser å fremme helse-, sikkerhets- og velferdstiltak som et felles ansvar i seg selv og for alle ansatte, besøkende og andre personer i omgivelsene rundt virksomheten.

Spesielt, og så langt det er mulig, vil VINK forplikte seg til å:

 1. Sørge for, og opprettholde sikre og sunne arbeidsforhold, med passende velferdsfasiliteter og arrangementer for sine ansatte mens de er på jobb
 2. Gi informasjon, opplæring, instruksjon og veiledning for ansatte for å gjøre det mulig for dem å utføre sitt arbeid på en sikker måte
 3. Sørge for sikker bruk, håndtering, lagring, tilgjengelighet og transport av artikler og stoffer som er skadelig eller potensielt farlige
 4. Gi alle nødvendige sikkerhetsanordninger, verneklær og utstyr, og å veilede og kontrollere bruken av dem
 5. Opprettholde en konstant og vedvarende interesse for helse- og sikkerhetsmessige forhold, særlige når nye eller endrede arbeidsformer eller utstyr innføres, og konsultere og involvere ansatte i slike saker.

Ansatte har et selvstendig ansvar for deres personlige sikkerhet, samt for sikkerhet og velvære for andre personer, mens de er på jobb. Spesielt er de pålagt å:

 1. Utføre deres arbeidsaktiviteter på en betryggende måte
 2. Bruke sikkerhetsanordningene og beskyttelsesklærne som er gitt til de tiltenkte formål
 3. Overholde alle lovbestemte forpliktelser for selskapets retningslinjer og prosedyrer
 4. Bistå med etterforskning av ulykker, nestenulykker og hendelser, og identifisering av og fremme tiltak som hindrer gjentakelse
 5. Øyeblikkelig rapportere til nærmeste leder ethvert usikkert anlegg og utstyr, usikre arbeidsrutiner og metoder, og eventuelle hendelser som har ført til eller kan føre til skade eller ødeleggelser
 6. Avstå fra forsettlig misbruk av, eller forstyrrelser av, alt som er innført av hensyn til helse og sikkerhet

Alle forhold som er knyttet til personvernet, er omtalt I detalj ved skriftlige forsendelse og prosedyrer, som alle VINK –selskaper forventes å overholde

For å sikre at personlig informasjon behandles lovlig og korrekt, VINK støtter og overholder prinsippene for databeskyttelse, som beskrevet I European Commission`s General Data Protection Regulations (GDPR)

Alle VINK-forretningsenheter er pålagt å overholde bestemmelsene I GDPR og de tilhørende VINK-retningslinjene, hensyn til om forretningsenheten er geografisk lokalisert I et EU-land

VINK er inneforstått med at virksomheten kan påvirke miljøet og forplikter seg derfor til følgende:

 1. Øke den positive miljøpåvirkningen og sørge for reduksjon av den negative miljøpåvirkningen der det er mulig
 2. Være i samsvar med lovmessige og etiske standarder for miljøvern i de landene vi opererer
 3. Innkjøp og levering av produkter med lav miljøbelastning der det er mulig
 4. Definere fremgangsmåter for å identifisere, kontrollere og fjerne produkter som har flere behandlings- og avfallshåndteringsbehov
 5. Kontinuerlig miljøforbedring med hensyn til produktene vi leverer, dens interne bruk av ressurser og forebygging av forurensning

VINK vil håndtere avfallet det genererer ved å bruke den beste praktiske miljøalternativet gjennom optimalisert gjenbruk, resirkulering og gjenvinning

VINK sitt avfall skal forvaltes i samsvar med alle lovmessige krav som er beskrevet i de ulike lovene for de respektive geografiske områdene hvor selskapet er representert

VINK søker å minimere avfall ved å samarbeide med leverandører om alternativer for å redusere produktemballasje, og i bedriften har kontroller på ressursforvaltning, for eksempel bruk av brev- og kontorpapir

Alle VINK-enheter er pålagt å overholde relevant miljølovgivning og fremskaffe informasjon til regulatorene i tide og i formatet som kreves

VINK skal regelmessig gjennomgå alternativer for å redusere forbruket av energi og vann i sine lokaler og skal kontinuerlig vurdere alternativer for energieffektivitet

VINK skal søke å redusere effekten av utslipp fra kjøretøy ved å sørge for at alle VINK-eide kjøretøy er godt vedlikeholdt

Top