WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Slovenský

Ktorákoľvek osoba (zamestnanci, dodávatelia, zákazníci aj verejnosť) môže nahlásiť prípady neetického správania sa na webových stránkach alebo e-mailom na: ethics@vink.com

Spoločnosť skupiny Vink bude vykonávať svoju obchodnú činnosť v súlade s najvyššími etickými normami čestnosti, spravodlivosti a transparentnosti.

Spoločnosť skúpiny Vink neospravedlňuje žiadnu formu poskytovania alebo prijímania úplatkov, uľahčujúcich poplatkov či iných zvyklostí, pod pláštikom ktorých sú poskytované.

Všetky činnosti spoločnosti skupiny Vink musia byť zákonné a všetky transakcie musia byť spracované presne a pohotovo v súlade s uznávanými účtovníckymi pravidlami a politikou spoločnosti.

Od zamestnancov sa vždy očakáva správanie sa v najlepšom záujme spoločnosti skupiny Vink.

Zamestnanci nesmú vstupovať do akýchkoľvek súkromných dohôd s konkurenciou.

Zamestnanci musia rešpektovať dôvernosť informácií týkajúcich sa záležitostí spoločnosti skupiny Vink, jej zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov. Tieto informácie nesmú byť zverejnené tretej strane s výnimkou, keď:

 • to vyžaduje zákon;
 • to výslovne povoľuje príslušný predpis spoločnosti;
 • to písomne povolí člen vedenia spoločnosti skupiny Vink.

Prijímanie alebo poskytovanie zábavy, pohostinnosti a darov musia zamestnanci robiť na príslušnej úrovni otvoreným a poctivým spôsobom a nesmú sa týkať obchodného rozhodovania zúčastnených.

Zamestnanci musia upovedomiť svojho vedúceho alebo regionálneho COO, ak sa dozvedia o akomkoľvek porušovaní predpisov obchodnej etiky spoločnosti skupiny Vink.

Hlásenie priestupkov znamená, že zamestnanci spoločnosti skupiny Vink, dodávatelia alebo zákazníci  oznámia podozrivé a nekalé konanie, protiprávne konanie alebo konanie v rozpore s predpismi spoločnosti skupiny Vink, či zákonmi platnými v danej krajine.

Cieľom hlásenia priestupkov (whistleblowing) je nabádať zamestnancov, dodávateľov alebo zákazníkov, ktorí majú vážne obavy ohľadne právnych aspektov činnosti spoločnosti skupiny Vink, aby vystúpili a tieto obavy vyslovili.

Politika hlásenia priestupkov spoločnosti skupiny Vink má zaistiť, aby mohli postihnuté strany vysloviť obavy ohľadne previnenia alebo protizákonného konania v spoločnosti skupiny Vink bez obáv z prenasledovania, následnej diskriminácie, znevýhodnenia či prepustenia zo zamestnania.

Má tiež podporiť zamestnancov a umožniť im, aby v rámci spoločnosti skupiny Vink prezentovali svoje obavy a neignorovali problémy.

Spoločnosť skupiny Vink netoleruje akúkoľvek formu šikanovania alebo prenasledovania osôb, ktoré problémy nahlásia.

Spoločnosť skupiny Vink urobí okamžité opatrenia na ochranu zamestnancov, ktorí v dobrej viere vyslovia svoje obavy, ak sa takíto zamestnanci sami nepodieľali na oznámenom priestupku.

Akékoľvek prípady šikanovania alebo prenasledovania osoby, ktorá nahlási problém, je možné oznámiť prostredníctvom tohto etického portálu nebo e-mailom zaslaným na ethics@vink.com.

Spoločnosť skupiny Vink je odhodlaná podporovať zodpovedné a čestné obchodné praktiky a udržiavať najvyššiu úroveň etických noriem ohľadne všetkej obchodnej činnosti a nebude ospravedlňovať akékoľvek formy úplatkárstva alebo korupcie zo strany zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov či súvisiacich osôb.

Všetci zamestnanci spoločnosti skupiny Vink musia dodržiavať zákony znemožňujúce úplatkárstvo, korupciu a pranie peňazí v krajine, v ktorej spoločnosť skupiny Vink vykonáva svoju obchodnú činnosť.

Úplatkárstvo je prísne zakázané a zamestnanci nesmú za žiadnych okolností vymáhať či požadovať úplatok v akejkoľvek forme, prípadne sa zapliesť so zákazníkom, dodávateľom či súvisiacou osobou žiadajúcou úplatok od spoločnosti skupiny Vink.

Akákoľvek platba verejnému činiteľovi alebo súvisiacej osobe s cieľom uľahčenia úradného postupu alebo procesu v akejkoľvek krajine sa prísne zakazuje.

Poskytovanie alebo prijímanie obchodných darov alebo zábavy je prípustné na primeranej obchodnej úrovni, ak spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • Dar nie je určený na to, aby ovplyvnil zákazníka, dodávateľa či súvisiacu stranu na zachovanie obchodného vzťahu či poskytnutie obchodnej výhody.
 • Uskutočňuje sa menom spoločnosti skupiny Vink, nie jednotlivca.
 • Nejde o hotovosť alebo ekvivalent hotovosti alebo hodnotu zameniteľnú za hotovosť.
 • Uskutočňuje sa otvorene.
 • Je to dar nominálnej hodnoty.

Cieľom politiky zdravia a bezpečnosti spoločnosti skupiny Vink je sústavné zdokonaľovanie noriem zdravia a bezpečnosti.

Vedenie spoločnosti skupiny Vink musí zaistiť na všetkých úrovniach prostredníctvom dobrej komunikácie, pokynov a osobných príkladov, aby všetci zamestnanci porozumeli cieľom zásad zdravia a bezpečnosti spoločnosti skupiny Vink.

Spoločnosť skupiny Vink pozerá na propagáciu opatrení týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti a sociálnej podpory, ako na vzájomnú zodpovednosť spoločnosti a všetkých jej zamestnancov, návštevníkov a ďalších osôb v prostredí jej obchodnej činnosti.

Ak to je v rozumnej miere uskutočniteľné, zaväzuje sa spoločnosť skupiny Vink k nasledujúcemu:

 • Zaistiť a udržiavať bezpečné a zdravé pracovné podmienky, s vhodným sociálnym zariadením a opatreniami pre zamestnancov, ktorí sú v práci prítomní.
 • Poskytovať informácie, školenia, pokyny a dozor pre zamestnancov, ktoré im umožnia vykonávať bezpečne a efektívne ich prácu.
 • Zaistiť bezpečné používanie, manipuláciu, skladovanie, likvidáciu a prepravu akéhokoľvek tovaru a látok, ktoré sú skryto alebo potenciálne nebezpečné.
 • Poskytnúť všetky nevyhnutné bezpečnostné zariadenia, ochranný odev a vybavenie a dozerať a kontrolovať ich používanie.
 • Udržiavať stály a sústavný záujem o problematiku zdravia a bezpečnosti, zvlášť ak sú navrhnuté nové či pozmenené metódy práce alebo vybavenie, a túto problematiku so zamestnancami konzultovať a zapájať ich do nej.

Zamestnanci zodpovedajú za svoju osobnú bezpečnosť aj za bezpečnosť a dobrý stav ostatných v práci. Hlavne sa požaduje, aby:

 • vykonávali svoju pracovnú činnosť bezpečne;
 • používali bezpečnostné zariadenia a ochranný odev určený pre tieto účely;
 • dodržiavali všetky zákonné povinnosti, predpisy a postupy spoločnosti;
 • boli nápomocní pri vyšetrovaní nehôd, nebezpečných situácií a prípadov aj pri identifikácii a propagácií opatrení brániacich ich opakovaniu;
 • upozornili svojho najbližšieho nadriadeného na akékoľvek nebezpečné zariadenie a vybavenie, nebezpečné praktiky a metódy práce a všetky prípady, ktoré vedú alebo môžu viesť k poraneniu alebo škodám na majetku;
 • upustili od úmyselného zneužívania alebo zasahovania do vecí, ktoré slúžia v záujme zdravia a bezpečnosti.

Všetky záležitosti týkajúce sa dôvernosti osobných údajov sa riadia podrobne písomnými predpismi a postupmi, ktoré musia všetky spoločnosti skupiny Vink dodržiavať.

Aby sa zaistilo, že bude s osobnými údajmi nakladané legitímne a korektne, spoločnosť skupiny Vink sa hlási k dodržiavaniu zásad ochrany dát podrobne popísaných vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov Európskej komisie (GDPR).

Všetky obchodné subjekty spoločnosti skupiny Vink musia dodržiavať ustanovenia GDPR a súvisiace predpisy spoločnosti skupiny Vink bez ohľadu na to, či daný obchodný subjekt sídli geograficky v krajine Európskej únie či nie.

Spoločnosť skupiny Vink si je vedomá, že jej činnosť môže mať dopad na životné prostredie, a preto sa angažuje v nasledujúcich oblastiach:

 • Zvyšovanie pozitívnych dopadov na životné prostredie a snaha o znižovanie negatívnych dopadov našej činnosti, kdekoľvek je to možné.
 • Dodržiavanie zákonov a etických noriem ohľadne starostlivosti o životné prostredie v krajine prevádzkovania činnosti.
 • Nadobúdanie zdrojov a zásobovanie produktmi s nízkym dopadom na životné prostredie, kdekoľvek je to možné.
 • Stanovenie spôsobov identifikácie, kontroly a likvidácie výrobkov vyžadujúcich nakladanie s odpadmi a ich likvidáciu.
 • Sústavné zlepšovanie životného prostredia z hľadiska dodávaných výrobkov, interného využívania zdrojov a prevencie znečistenia.

Spoločnosť skupiny Vink bude nakladať s odpadmi, ktoré produkuje, s využitím osvedčených ekologických metód a pomocou optimalizácie opätovného využitia, recyklácie a regenerácie.

S odpadmi spoločnosti skupiny Vink bude nakladané v súlade so všetkými právnymi požiadavkami rôznych zákonov v rozličných geografických regiónoch, v ktorých má spoločnosť svoje zastúpenie.

Spoločnosť skupiny Vink sa snaží minimalizovať odpady spoluprácou s dodávateľmi, zvažuje možnosti zníženia potreby obalov výrobkov a uplatňuje vnútorné kontroly nakladania so zdrojmi, napr. používanie kancelárskych potrieb a papiera.

Všetky činnosti spoločnosti skupiny Vink musia zodpovedať príslušnej legislatíve týkajúcej sa životného prostredia a poskytovať včas a v požadovanom formáte dáta či informácie kontrolným orgánom.

Spoločnosť skupiny Vink bude pravidelne revidovať možnosti zníženia spotreby energie a vody vo svojich prevádzkach a sústavne posudzovať možnosti energetickej účinnosti.

Spoločnosť skupiny Vink sa bude usilovať o zníženie dopadu emisií všetkých vozidiel, ktoré vlastní, zaistením ich dobrej údržby.

Top