WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Suomi

Kuka tahansa (henkilökunta, toimittajat, asiakkaat jopa yleisö) voi ilmoittaa epäeettisestä käytöksestä tällä nettisivulla tai sähköpostilla osoitteeseen ethics@vink.com.

Vink noudattaa liiketoiminnassaan tiukimpia eettisiä normeja rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyen.

Vink ei hyväksy lahjontaa, helpottamismaksuja tai muita järjestelyjä, joiden muodossa näitä jaetaan.

Kaikkien Vinkin toimintojen tulee olla lainmukaisia ja kaikki liiketapahtumat tulee käsitellä tarkasti ja nopeasti hyväksyttyjen kirjanpitosääntöjen ja yrityksen politiikan mukaisesti.

Työntekijöiden odotetaan aina toimivan Vinkin parhaiden etujen mukaisesti.

Työntekijöillä ei saa olla henkilökohtaisia järjestelyjä kilpailijoiden kanssa.

Työntekijöiden tulee kunnioittaa tietojen luottamuksellisuutta koskien asiakkaiden, toimittajien sekä työntekijöiden ja Vinkin asioita. Tietoja näihin liittyvistä asioista ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille muuta kuin:
i. Mitä on laissa määritetty
ii. Mitä on erikseen hyväksytty asiaa koskevassa yhtiön politiikassa
iii. Mitä on kirjallisesti hyväksytty toimitusjohtajan toimesta

Edustuksen ja lahjojen antaminen ja vastaanottaminen tulee tehdä asianmukaisesti ja avoimesti siten, että se ei vaikuta kaupallisiin päätöksiin.

Työntekijöiden on ilmoitettava esimiehelleen tai toimitusjohtajalle, jos he havaitsevat yhtiön eettisen politiikan rikkomista.

Ilmoittamisella tarkoitetaan Vinkin työntekijöiden, toimittajien tai asiakkaiden ilmoitusta epäillystä rikkomuksesta, laittomuudesta taikka yhtiön politiikan tai lakien vastaisesta toiminnasta.

Ilmoituspolitiikan tavoitteena on kannustaa työntekijöitä, toimittajia tai asiakkaita, joilla on vakavia huolia liittyen Vinkin toiminnan laillisuuteen,raportoimaan nämä huolenaiheet.

Ilmoituspolitiikkaa on suunniteltu mahdollistamaan rikkomuksista ja väärinkäytöksistä ilmoittamisen ilman pelkoa kostotoimenpiteistä, syrjinnästä tai irtisanomista.

Se on myös suunnattu kannustamaan ja mahdollistamaan työntekijöiden ilmaista vakavia huolia sen sijaan että ongelma sivuutettaisiin.

Vink ei suvaitse minkään muotoista ilmoittajan ahdistelua tai häneen kohdistuvia kostotoimenpiteitä.

Ilmoittajan häirinnän tai kostotoimien mahdolliset tapaukset voidaan ilmoittaa tämän etiikkaportaalin kautta tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen ethics@vink.com

Vink on sitoutunut ylläpitämään vastuullisia ja oikeudenmukaisia liiketoimintakäytäntöjä ja pitämään eettiset normit korkeimmalla tasolla suhteessa kaikkiin liiketoimintoihinsa, eikä millään tavalla hyväksy lahjontaa tai korruptiota keneltäkään työntekijältä, asiakkaalta, toimittajalta tai muulla vastaavalta henkilöltä.

Kaikkien työntekijöiden on noudatettava lahjonnanvastaista, korruptionvastaista ja rahanpesun vastaista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa Vink harjoittaa liiketoimintaansa.

Julkiselle virkamiehelle tai etuyhteydessä olevalle henkilölle maksaminen minkä tahansa virallisen menettelyn tai prosessin helpottamiseksi missä tahansa maassa on ehdottomasti kielletty.

Liikelahjojen tai edustuksen vastaanottaminen on sallittua, jos se on asianmukainen suoritettavan liiketoiminnan tasoon sekä täyttää seuraavat vaatimukset:

i Lahjalla ei ole tarkoitus vaikuttaa asiakkaaseen, toimittajaan tai muuhun osapuoleen säilyttääkseen liiketoiminnan tai antaakseen yritykselle etua

ii. Se on Vinkin nimissä, ei yksilön

iii. Se ei ole rahaa, rahaan verrattavaa tai rahaksi vaihdettavaa

iv. Se annetaan avoimesti

v. Vain nimellinen arvo

Vinkin työturvallisuus tavoitteen on jatkuva parantaminen työturvallisuuden normeissa.

Johdon kaikilla tasoilla tulee varmistaa hyvällä kommunikaatiolla, ohjeistuksella ja esimerkillä, että työntekijät ymmärtävät työturvallisuuspolitiikan.

Vink pitää työturvallisuuden ja hyvinvointitoimenpiteitä yhteisenä vastuuna työntekijöiden, vierailijoiden sekä muiden liiketoimintaympäristössä olevien henkilöiden kanssa.

Erityisesti ja niin pitkälle kuin toteutettavissa, Vink:

i Tarjoaa ja ylläpitää työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön tarkoituksenmukaisin hyvinvointi mahdollisuuksin

ii Tarjoaa tietoa, koulutusta, ohjeistusta ja valvontaa, jotta työt voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti

iii Järjestää vaarallisten aineiden turvallisen käsittelyn, varastoinnin, hävittämisen ja kuljetuksen.

iv Tarjoaa kaikki tarvittavat turvalaitteet ja –vaatteet, sekä valvoo ja ohjeistaa niiden käyttöä

v Ylläpitää jatkuvaa huolta työterveys ja –turvallisuus asioista sekä konsultoi työntekijäitä niissä. Etenkin harkittaessa uusia työtapoja tai –laitteita.

Työntekijöillä on vastuu heidän henkilökohtaisesta turvallisuudestaan sekä myös muiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista työpaikalla. Erityisesti on vaadittava:

i Suorittaa työt turvallisesti.

ii Käyttää turvalaitteita ja suojavaatteita niiden aiottuun käyttötarkoitukseen.

iii Noudattaa kaikkia lakisääteisiä velvoitteita sekä yhtiön toimintaperiaatteita ja menettelytapoja.

iv Avustaa onnettomuuksien, läheltä piti- ja vaaratilanteiden selvittämisessä sekä toimenpiteiden tunnistamisessa ja edistämisessä toistumisen estämiseksi.

v Ilmoittaa välittömälle esimiehelle mahdollisista vaarallisista laitteista, käytännöistä ja työtavoista sekä kaikista onnettomuuksista, jotka ovat johtaneet tai voivat johtaa loukkaantumiseen tai vahingoittumiseen.

vi Välttää tahallista väärinkäyttöä tai häirintää työturvallisuuden ja –terveyden edistämiseen tarkoitetuilla asiolla

Kaikki henkilötietojen yksityisyyden suojaan liittyvät asiat määräytyvät kirjallisilla menettelytavoilla, joita kaikkien Vink yritysten tulee noudattaa.

Varmistaakseen, että henkilötietoja käsitellään laillisesti ja oikein, Vink hyväksyy ja noudattaa tietosuojan periaatteita, jotka ovat kuvatta Euroopan komission yleisissä tietosuojasäännöksissä (GDPR).

Kaikkien liiketoimintayksiköiden on noudatettava GDPR: n määräyksiä ja niihin liittyviä säännöksiä, riippumatta siitä sijaitseeko liiketoimintayksikkö maantieteellisesti Euroopan Unionin maassa.

Vink on tietoinen siitä, että sen toiminnalla voi olla vaikutuksia ympäristöön ja on sen vuoksi sitoutunut seuraaviin:

i. Lisäämään positiivista ympäristövaikutusta ja pyrkimään vähentämään sen toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia mahdollisuuksien mukaan

ii. Noudattamaan toiminta maassaan lainsäädäntöä ja eettisiä standardeja, jotka
koskevat ympäristön hoitoa

iii. Hankkimaan ja toimittamaan tuotteita, joilla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia

iv. Sellaisten tuotteiden tunnistamis-, valvonta- ja hävittämismenetelmien määrittely, joilla on useita käsittely- ja jätteenkäsittelytarpeita

v. Ympäristöystävälliseen jatkuvaan parantaminen sen toimittamien tuotteiden, resurssien sisäisen käytön ja saastumisen ehkäiseminen osalta.

Vink hallinnoi jätteitään käyttäen ympäristön kannalta käytettävissä olevia parhaita toimintatapoja optimoidulla uudelleenkäytöllä, kierrätyksellä ja hyödyntämisellä.

Jätteitä on hallittava kaikkien sellaisten eri maantieteellisten alueiden eri laeissa säädettyjen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti, joissa yhtiö on edustettuna.

Vink pyrkii minimoimaan jätteet tekemällä yhteistyötä toimittajien kanssa tuotteiden pakkausten vähentämiseksi ja soveltaa sisäistä valvontaa resurssienhallinnasta, kuten paperitavaran ja toimistotuotteiden käytöstä.

Kaikkien Vink-toimintojen on noudatettava asiaa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja toimitettava tietoja viranomaisille ajoissa ja vaaditussa muodossa.

Vinkin on säännöllisesti tarkasteltava vaihtoehtoja energian ja veden kulutuksen vähentämiseksi koko tilansa alueella ja jatkuvasti harkittava vaihtoehtoja energiatehokkuudelle.

Vink pyrkii vähentämään ajoneuvojen päästöjen vaikutuksia varmistamalla, että kaikki Vinkin omistamat ajoneuvot ovat hyvin huollettuja.

Top