WORLDWIDE PLASTICS DISTRIBUTION
Svenska

Varje person (personal, leverantörer, kunder, även allmänheten) kan anmäla oetisk beteende på denna webbplats eller via e-post till ethics@vink.com

Vink ska bedriva sin verksamhet i enlighet med de högsta etiska normerna för ärlighet och rättvisa.

Vink tolererar inte någon form av att ge eller ta emot mutor, avgifter eller dylikt.

Alla Vink-aktiviteter måste vara lagliga, och alla transaktioner måste behandlas exakt och snabbt i enlighet med redovisningsregler och bolagets policy

Anställda förväntas alltid agera i Vinks bästa intresse.

Anställda får inte tillåtas ingå i några privata arrangemang med konkurrenterna.

Anställda måste respektera sekretess för information om Vink, dess kunder, leverantörers och anställdas angelägenheter. Sådan information får inte lämnas ut till någon tredje part förutom när det:

 • Krävs enligt lag·
 • Tillåts uttryckligen av relevant företagspolicy
 • Tillåts skriftligen av en medlem av Vink Holding Europa.

Mottagande eller givande av evenemangsaktivitet, gästfrihet och gåvor från/till anställda måste ske på lämplig nivå på ett öppet och ärligt sätt och måste undvika att äventyra det kommersiella beslutet av de berörda.

Anställda måste informera sin chef eller Norden-chef om de blir medvetna om överträdelser av Vinks Affärsetikspolicy.

Visselblåsare  betyder att Vink-anställda, leverantörer eller kunder rapporterar misstänkt missförhållande, olagliga handlingar eller bristande handlingar i enlighet med Vinkföretagets policy eller lag som tillämpas i landet.

Syftet med Vinks Visselblåsarpolicy är att uppmuntra anställda, leverantörer och kunder, som ser allvarliga missförhållanden eller felaktigheter inom Vinks verksamhet att påtala detta.

Vinks Visselblåsarpolicy är utformad för att säkerställa att berörda parter kan framföra felaktigheter eller felaktiga handlingar inom Vink utan rädsla för mobbing, efterföljande diskriminering eller uppsägning.

Det är också avsett att uppmuntra och möjliggöra för anställda att ta upp allvarliga problem inom Vink istället för att ignorera det.

Vink tolererar inte någon form av trakasserier eller mobbing av en visselblåsare.

Vink kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda anställda som tar upp ärenden i god tro, i den mån som arbetstagaren inte är involverad i det anmälda missförhållandet.

Eventuella trakasserier eller mobbing av en visselblåsare kan rapporteras via denna etik websida eller genom att skicka ett sådant klagomål till ethics@vink.com.

Vink har åtagit sig att vara ansvarsfulla och att ha rättvisa affärsmetoder och att upprätthålla den högsta etiska standarden i förhållande till all sin affärsverksamhet och kommer inte att godta mutor eller korruption i någon form, av någon anställd, kund, leverantör eller annan person.

Alla Vink-anställda är skyldiga att följa lagstiftning mot bestickning, korruption och penningtvätt inom det land där Vink bedriver sin verksamhet.

Alla slags mutor är strängt förbjudna, och ingen anställd får begära eller ta emot mutor i någon form eller bli involverad i en situation där någon kund, leverantör eller tillhörande person begär en muta från Vink. Varje betalning till en offentlig tjänsteman eller annan person för att underlätta ett officiellt förfarande/process i något land är strängt förbjudet.

Att ge eller ta emot företagsgåvor eller underhållning är tillåten förutsatt att presenten är lämplig för verksamhetsnivån och uppfyller följande krav:

 • Gåvan är inte avsedd att påverka en kund, leverantör eller närstående för att behålla affärer eller ge en affärsfördel.
 • Det är i Vinks namn, och inte personligt.
 • Det är inte kontanter eller liknande, eller utbytbart till kontanter.
 • Det ges öppet.
 • Den är av nominellt värde.

Vinks Arbetsmiljö- &  Säkerhetsåtgärder har som mål att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Vinks företagsledning på alla nivåer måste genom god kommunikation, instruktioner och personligt exempel säkerställa att alla anställda förstår målen för arbetsmiljön.

Vink ser till att främjande av hälso-, säkerhets- och välfärdsåtgärder är ett ömsesidigt ansvar för sig själv och för alla sina anställda, besökare och alla andra personer i företagets miljö.

I synnerhet, och så långt som är rimligt genomförbart, åtar sig Vink att:

 • Förebygga och se till att arbetsförhållandena är bra på arbetsplatsen, är hälsosamt, och  att man kan arbeta i en säker miljö.
 • Ombesörja säker användning, hantering, lagring, bortforsling och transport av alla föremål och ämnen som är hälsovådliga eller potentiellt farliga.
 • Se till att nödvändiga säkerhetsanordningar, skyddskläder och utrustning används och kontrollera användningen av dem.
 • Bibehålla ett ständigt och fortsatt intresse för hälso- och säkerhetsfrågor, särskilt när nya eller förändrade arbetsmetoder eller utrustning, föreslås. Och konsultera och involvera anställda i dessa frågor.

Anställda har ett ansvar för sin personliga säkerhet samt för andra människors säkerhet och välbefinnande medan de är på jobbet. I synnerhet är de skyldiga att:·

 • Utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
 • Använd säkerhetsanordningar och skyddskläder som är tillförsedda för avsett ändamål.
 • Uppfyller alla lagstadgade skyldigheter och bolagets policys och rutiner.
 • Hjälpa med utredning av olyckor, misstag och incidenter samt identifiering och åtgärder för att förhindra återkommande olyckor/misstag/incidenter.
 • Anmäla omedelbart till sin chef vid eventuellt osäker anläggning och utrustning, osäkra arbetsmetoder och arbetssätt, och eventuella incidenter som har lett till eller kan leda till skada av person eller maskin.
 • Avstå från missbruk av eller inblandningen i allt som kan åsamka arbetsmiljön.

Alla frågor som rör personuppgifter styrs i detalj genom skriftliga policys och instruktioner, som alla Vinkföretag förväntas följa.

För att säkerställa att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt, godkänner Vink och följer principerna för dataskydd, som beskrivs i Europeiska kommissionens allmänna databeskyddsförordningar (GDPR).

Alla Vinks affärsenheter är skyldiga att följa bestämmelserna i GDPR och relaterade Vink-policys, oavsett huruvida affärsenheten är geografiskt belägen i ett EU-land eller ej.

Vink är medveten om att verksamheten kan påverka miljön och är därför engagerad i följande:

 • Öka medvetenheten om miljöpåverkan och försöka minska den negativa miljöpåverkan av verksamheten där det är möjligt
 • Följer lagar och etiska normer i landet inom miljöfrågor.
 • Köpa och leverera produkter med så låg miljöpåverkan som är möjlig.
 • Se till att identifiera avfall som kan återvinnas eller som skall slängas.
 •  Ständig miljöförbättring med avseende till de produkter vi levererar, internt utnyttjande av resurser och att agera förebyggande mot föroreningar.

Vink kommer att hantera det avfall som vi genererar genom att använda det bästa praktiska miljöalternativet genom optimerad återanvändning, återvinning och förbättringar.

Vinks avfall ska hanteras i enlighet med alla lagkrav som föreskrivs i de olika lagarna i de olika geografiska områden som bolaget är representerat i.

Vink syftar till att minimera avfall genom att samarbeta med leverantörer för att överväga alternativ för att minska förpackningen på produkter och tillämpa kontroller internt på resurshantering, såsom användning av brevpapper och kontorspapper.

Alla Vinks verksamheter är skyldiga att följa relevant miljölagstiftning och tillhandahålla uppgifter eller information till tillsynsmyndigheterna i tid och i det format som krävs.

Vink ska regelbundet granska alternativ för att minska förbrukningen av energi och vatten i hela sina lokaler och ska kontinuerligt överväga alternativ för energieffektivitet.

Vink ska försöka minska effekterna av fordonsutsläpp genom att se till att alla Vink-ägda fordon är väl underhållna.

Top